Vytvoriť faktúru

BAT-KLIMA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BAT-KLIMA
IČO 31350062
DIČ 2020342489
IČ DPH SK2020342489
Dátum vzniku 03 Mája 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BAT-KLIMA
Hroznova 3/A
83101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 737 933 €
Zisk 160 240 €
Aktíva 1 319 275 €
Vlastný kapitál 649 805 €
Kontaktné informácie
Email stream-ba@stream.sk
Webová stránka http://www.bat-klima.sk
Phone(s) +421254650736
Fax(es) 0254650738, 0327714890
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,674,432
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 976,985
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 7,546
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 7,546
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 969,439
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 62,111
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 49,993
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 385,195
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 472,140
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 690,310
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 281,777
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 229,647
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 52,056
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 74
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 228,002
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 202,246
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 202,246
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 25,217
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 539
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 180,531
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,396
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 177,135
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 7,137
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 7,137
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,674,432
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 622,595
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 338,578
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 338,578
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 33,878
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 33,878
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 89,899
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 89,899
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 160,240
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,051,837
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 201,785
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 3,693
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 196,418
12. Odložený daňový záväzok (481A) 1,674
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 811,532
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 354,352
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 354,352
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 350,701
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 32,190
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 19,708
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,091
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 50,490
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 38,520
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 38,520
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,637,050
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,737,933
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 23,070
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 2,493,347
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 120,633
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 34,726
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 13,854
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 52,303
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,529,520
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 15,962
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,280,761
D. Služby (účtová skupina 51) 491,501
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 667,481
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 474,335
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 162,923
4. Sociálne náklady (527, 528) 30,223
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,521
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 49,000
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 49,000
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 9,169
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 12,125
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 208,413
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 883,552
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 13
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 13
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 13
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,592
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 3,839
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 3,839
O. Kurzové straty (563) 27
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 726
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,579
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 203,834
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 43,594
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 45,117
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -1,523
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 160,240
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31350062 DIČ: 2020342489 IČ DPH: SK2020342489
 • Sídlo: BAT-KLIMA, Hroznova 3/A, 83101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 03 Mája 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Eugen Turza Horova 28 Bratislava 03.05.1993
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Eugen Turza 270 862 € (80%) Horova 28 Bratislava
  Ján Kališ 67 716 € (20%) 192 Hôrka nad Váhom
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   12.02.2005Nové sidlo:
   Hroznova 3/A Bratislava 831 01
   11.02.2005Zrušené sidlo:
   Pekná cesta 19 Bratislava 831 05
   03.06.2004Nové predmety činnosti:
   kovoobrábanie
   31.05.2004Noví spoločníci:
   Ing. Eugen Turza Horova 28 Bratislava
   Ján Kališ 192 Hôrka nad Váhom
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Eugen Turza Horova 28 Bratislava Vznik funkcie: 03.05.1993
   30.05.2004Zrušeny spoločníci:
   Ján Kališ 192 Hôrka nad Váhom
   Ing. Eugen Turza Horova 28 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ján Kališ 192 Hôrka nad Váhom
   Ing. Eugen Turza Horova 28 Bratislava
   21.02.2003Nové sidlo:
   Pekná cesta 19 Bratislava 831 05
   20.02.2003Zrušené sidlo:
   Nám. Biely Kríž 7 Bratislava 831 02
   20.11.1998Noví spoločníci:
   Ján Kališ 192 Hôrka nad Váhom
   Ing. Eugen Turza Horova 28 Bratislava
   19.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ján Kališ 192 Hôrka nad Váhom
   Ing. Eugen Turza Horova 28 Bratislava
   12.01.1998Noví spoločníci:
   Ján Kališ 192 Hôrka nad Váhom
   Ing. Eugen Turza Horova 28 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ján Kališ 192 Hôrka nad Váhom
   Ing. Eugen Turza Horova 28 Bratislava
   11.01.1998Zrušeny spoločníci:
   Ján Kališ 192 Hôrka nad Váhom
   Ing. Pavel Takáč Špitálska 20 Bratislava
   Ing. Eugen Turza Horova 28 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ján Kališ 192 Hôrka nad Váhom
   Ing. Pavel Takáč Špitálska 20 Bratislava
   Ing. Eugen Turza Horova 28 Bratislava
   22.03.1995Noví spoločníci:
   Ján Kališ 192 Hôrka nad Váhom
   Ing. Pavel Takáč Špitálska 20 Bratislava
   Ing. Eugen Turza Horova 28 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ján Kališ 192 Hôrka nad Váhom
   Ing. Pavel Takáč Špitálska 20 Bratislava
   Ing. Eugen Turza Horova 28 Bratislava
   21.03.1995Zrušeny spoločníci:
   TZB-Progres s.r.o. , zast. Ing. Eugenom Turzom Blumentálska 19 Bratislava
   VZDUCHOTECHNIKA a.s., zast. Ing. Milanom Cagalom Trenčianska 17 Nové Mesto nad Váhom
   Ing. Juraj Bodó Dunajská 27 Šamorín
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Bodó Dunajská 27 Šamorín
   Ing. Mikuláš Tancár Lipová 24 Nové Mesto nad Váhom
   Ing. Eugen Turza Horova 28 Bratislava
   03.05.1993Nové obchodné meno:
   BAT-KLIMA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Nám. Biely Kríž 7 Bratislava 831 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nákup a predaj vykonávať len s osobitným povolením/
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   výroba, montáž, servis vetracích, klimatizačných a chladiarenských zariadení
   poradenská činnosť v oblasti predmetov podnikania
   Noví spoločníci:
   TZB-Progres s.r.o. , zast. Ing. Eugenom Turzom Blumentálska 19 Bratislava
   VZDUCHOTECHNIKA a.s., zast. Ing. Milanom Cagalom Trenčianska 17 Nové Mesto nad Váhom
   Ing. Juraj Bodó Dunajská 27 Šamorín
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Juraj Bodó Dunajská 27 Šamorín
   Ing. Mikuláš Tancár Lipová 24 Nové Mesto nad Váhom
   Ing. Eugen Turza Horova 28 Bratislava