Vytvoriť faktúru

AUTO EXPERT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno AUTO EXPERT
IČO 31350178
DIČ 2020912674
IČ DPH SK2020912674
Dátum vzniku 10 Mája 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AUTO EXPERT
Pečnianska 6
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 349 432 €
Zisk 223 €
Aktíva 459 110 €
Vlastný kapitál 43 863 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 490,891
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 8,906
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 8,906
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 8,906
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 481,985
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 111,295
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 111,295
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 266,663
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 266,663
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 266,663
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 104,027
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 90,995
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 13,032
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 490,891
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 44,086
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 37,223
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 37,223
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 223
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 446,805
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 4,867
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 4,867
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 441,938
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 321,537
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 321,537
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 42,000
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 16,383
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 26,411
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 34,830
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 777
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 349,433
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 349,432
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 267,134
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 82,299
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) -1
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 347,702
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 4,353
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 163,995
D. Služby (účtová skupina 51) 97,851
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 64,792
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 47,770
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 16,777
4. Sociálne náklady (527, 528) 245
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 6,417
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 9,342
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 9,342
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 952
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,730
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 83,234
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 548
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 548
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -547
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,183
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 223
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015