Vytvoriť faktúru

NOVAGLASS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 23.11.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno NOVAGLASS
Stav V likvidácii
IČO 31350488
DIČ 2020325934
IČ DPH SK2020325934
Dátum vzniku 17 Mája 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo NOVAGLASS
Stará Vajnorská 27
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 141 547 €
Zisk -51 708 €
Aktíva 1 631 953 €
Vlastný kapitál 1 248 586 €
Kontaktné informácie
Email info@novaglass.sk
Phone(s) 0244451878, 0244451880, 0244451883, 0249309611, 0249309613
Dátum aktualizácie údajov: 23.11.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 744,754
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 744,747
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 4,912
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 4,912
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 480
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 480
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 737,376
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 25,606
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 25,606
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 711,770
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,979
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 48
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,931
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 7
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 7
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 744,754
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 512,239
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 340,039
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 340,039
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 22,952
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 34,004
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 34,004
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 166,952
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 166,952
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -51,708
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 232,515
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 189,653
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 187,750
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,903
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 42,862
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 36,891
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 36,891
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,084
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,443
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,397
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 47
Dátum aktualizácie údajov: 23.11.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 142,745
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 141,547
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 520
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 10
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 141,017
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 187,574
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 498
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 456
D. Služby (účtová skupina 51) 2,680
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 40,353
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 29,598
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 10,372
4. Sociálne náklady (527, 528) 383
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 194
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 800
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 800
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 140,446
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,147
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -46,027
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -3,104
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,198
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) 1,197
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,919
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 4,322
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 4,322
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,597
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,721
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -50,748
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -51,708
Dátum aktualizácie údajov: 23.11.2015
Dátum aktualizácie údajov: 23.11.2015