Vytvoriť faktúru

KOVOPROJEKT MARKET - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno KOVOPROJEKT MARKET
IČO 31350577
DIČ 2020325923
IČ DPH SK2020325923
Dátum vzniku 20 Mája 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KOVOPROJEKT MARKET
Podunajská 56A
82107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 91 908 €
Zisk 3 342 €
Aktíva 32 272 €
Vlastný kapitál 23 098 €
Kontaktné informácie
Email kovoproj@nextra.sk
Phone(s) +421255642134, +421255642135, +421255642136
Mobile phone(s) +421905257861
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 35,234
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 30
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 30
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 30
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 35,204
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 24,392
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 24,392
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 24,392
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 10,812
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,606
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 6,206
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 35,234
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 26,440
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 8,032
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 8,032
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 8,427
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 21,672
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -13,245
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,342
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 8,794
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 8,298
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 3,218
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,218
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,784
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,168
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,128
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 496
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 91,908
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 91,908
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 87,258
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 28,191
D. Služby (účtová skupina 51) 12,500
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 42,689
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 31,805
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 10,559
4. Sociálne náklady (527, 528) 325
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 817
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 876
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 876
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,185
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,650
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -40,691
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 349
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 349
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -348
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,302
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,342
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015