Vytvoriť faktúru

CONCORDE - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 10.09.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno CONCORDE
IČO 31350623
DIČ 2020336329
IČ DPH SK2020336329
Dátum vzniku 19 Mája 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CONCORDE
Vajnorská 100/A
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 5 050 435 €
Zisk 242 825 €
Aktíva 1 869 711 €
Vlastný kapitál 199 639 €
Kontaktné informácie
Email concorde@concorde.sk
Phone(s) 0255647734, 0255647735, 0249114603, 0243423638, 0243630082
Fax(es) 0249114611
Dátum aktualizácie údajov: 10.09.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,544,311
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 267,765
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 267,765
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 267,765
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,255,913
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 847,405
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 847,257
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 847,257
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 148
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 408,508
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 371,068
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 37,440
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 20,633
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 20,633
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,544,311
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 250,127
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 663
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 663
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 242,825
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,286,079
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 136,487
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,425
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 134,062
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 732,234
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 97,603
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 97,603
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 8,702
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 5,808
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 21,137
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 598,984
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 17,425
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 17,425
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 399,933
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 8,105
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 8,105
Dátum aktualizácie údajov: 10.09.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 5,050,435
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 5,050,435
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 5,050,435
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,596,333
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 35,875
D. Služby (účtová skupina 51) 4,139,163
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 162,627
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 117,206
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 41,252
4. Sociálne náklady (527, 528) 4,169
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,573
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 154,996
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 154,996
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 1,580
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 100,519
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 454,102
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 875,397
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 4
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 126,540
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 123,199
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 123,199
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,341
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -126,536
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 327,566
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 84,741
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 84,741
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 242,825
Dátum aktualizácie údajov: 10.09.2015
Dátum aktualizácie údajov: 10.09.2015