Vytvoriť faktúru

B. Braun Medical - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno B. Braun Medical
IČO 31350780
DIČ 2020297609
IČ DPH SK2020297609
Dátum vzniku 24 Mája 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo B. Braun Medical
Hlučínska 3
83103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 38 660 984 €
Zisk 1 453 250 €
Vlastný kapitál 4 795 066 €
Kontaktné informácie
Email info.sk@bbraun.com
Phone(s) 0263838920, 0800155440, 0800155441
Fax(es) 0268209535, 0244638067
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 36,489,208
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 3,098,108
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 3,084,811
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 710,026
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 2,018,092
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 326,773
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 4,566
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 25,354
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 13,297
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 13,297
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 33,390,130
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 2,230,165
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,230,165
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 236,289
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 236,289
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 30,877,900
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 30,877,900
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 88,628
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 30,789,272
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 45,776
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 14,010
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 31,766
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 970
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 970
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 36,489,208
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,544,986
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 29,875
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 29,875
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 4,048,276
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 25,274
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 25,274
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 988,311
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 4,591,976
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -3,603,665
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,453,250
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 29,944,222
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 27,611
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 27,611
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 95,043
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 95,043
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 28,916,992
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 28,338,369
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 22,201,874
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,136,495
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 118,010
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 27,944
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 432,471
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 198
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 904,576
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 904,576
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 35,253,039
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 38,660,984
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 34,857,560
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 395,479
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 30
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,407,915
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 36,323,667
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 22,023,589
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 80,066
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) -119,320
D. Služby (účtová skupina 51) 9,048,523
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 915,439
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 727,877
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 181,492
4. Sociálne náklady (527, 528) 6,070
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 20,221
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 168,533
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 168,533
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 277,696
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,908,920
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,337,317
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 4,220,181
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 946
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 6
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 6
XII. Kurzové zisky (663) 939
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 240,264
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 212,541
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 212,541
O. Kurzové straty (563) 975
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 26,748
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -239,318
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,097,999
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 644,749
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 710,732
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -65,983
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,453,250
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31350780 DIČ: 2020297609 IČ DPH: SK2020297609
 • Sídlo: B. Braun Medical, Hlučínska 3, 83103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 24 Mája 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  PharmDr. Jiří Lukeš Zámeček 442/19 Hradec Králové 500 08 Česká republika 01.07.2005
  Ing. Petr Macoun, PhD. Husníkova 2086 Praha 5 158 00 Česká republika 01.07.2014
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  B. Braun Austria Gesellschaft m.b.H. 22 373 € (74.9%) Maria Enzersdorf 2344 Rakúsko
  B. Braun Melsungen A.G. 7 502 € (25.1%) D-3508 Melsungen SRN
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   04.07.2014Nový štatutárny orgán:
   Ing. Petr Macoun , PhD. Husníkova 2086 Praha 5 158 00 Česká republika Vznik funkcie: 01.07.2014
   03.07.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Lubomír Klepáč , MBA Havlíčkova 27 Brno 602 00 ČR Vznik funkcie: 01.07.2005
   09.01.2014Nové sidlo:
   Hlučínska 3 Bratislava 831 03
   08.01.2014Zrušené sidlo:
   Handlovská 19 Bratislava 851 01
   12.12.2013Nové obchodné meno:
   B. Braun Medical s.r.o.
   11.12.2013Zrušené obchodné meno:
   B.Braun Medical s.r.o.
   15.09.2006Nové predmety činnosti:
   montáž, údržba a oprava zdravotníckych pomôcok v rozsahu voľnej živnosti
   usporadúvanie školení, kurzov a iných odborných podujatí v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom nehnuteľností pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné ako základné služby
   montáž, rekonštrukcia, opravy a údržba vyhradených technických zariadení- zdravotníckych prístrojov
   22.07.2005Noví spoločníci:
   B. Braun Austria Gesellschaft m.b.H. Otto Braun Strasse 3-5 Maria Enzersdorf 2344 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   PharmDr. Jiří Lukeš Zámeček 442/19 Hradec Králové 500 08 Česká republika Vznik funkcie: 01.07.2005
   MUDr. Lubomír Klepáč , MBA Havlíčkova 27 Brno 602 00 ČR Vznik funkcie: 01.07.2005
   21.07.2005Zrušeny spoločníci:
   B. Braun Austria Gesellschaft m.b.H. Langackern 3-5 Maria Enzersdorf Rakúsko
   Ing. Marián Strýček Laténska 14 Bratislava 851 10
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marián Strýček Laténska 14 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 24.05.1993
   11.08.2003Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   veľkodistribúcia liekov a zdravotníckych pomôcok
   Noví spoločníci:
   Ing. Marián Strýček Laténska 14 Bratislava 851 10
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Strýček Laténska 14 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 24.05.1993
   10.08.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marian Strýček Kalinčiakova 21 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marian Strýček Kalinčiakova 21 Bratislava
   08.06.2000Noví spoločníci:
   B. Braun Melsungen A.G. Carl Braun Strasse 1 D-3508 Melsungen SRN
   B. Braun Austria Gesellschaft m.b.H. Langackern 3-5 Maria Enzersdorf Rakúsko
   Ing. Marian Strýček Kalinčiakova 21 Bratislava
   07.06.2000Zrušeny spoločníci:
   B. Braun Austria Gesellschaft m.b.H. Langackern 3-5 Maria Enzersdorf Rakúsko
   B. Braun Melsungen A.G. Carl Braun Strasse 1 D-3508 Melsungen SRN
   Ing. Marian Strýček Kalinčiakova 21 Bratislava
   16.01.1998Nové obchodné meno:
   B.Braun Medical s.r.o.
   Nové sidlo:
   Handlovská 19 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   15.01.1998Zrušené obchodné meno:
   B. Braun Medical Bratislava s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Smrečianska 29 Bratislava 811 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Urle-Gerrit Korber Banícka 62 Pezinok 902 01
   24.05.1993Nové obchodné meno:
   B. Braun Medical Bratislava s.r.o.
   Nové sidlo:
   Smrečianska 29 Bratislava 811 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   B. Braun Austria Gesellschaft m.b.H. Langackern 3-5 Maria Enzersdorf Rakúsko
   B. Braun Melsungen A.G. Carl Braun Strasse 1 D-3508 Melsungen SRN
   Ing. Marian Strýček Kalinčiakova 21 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Urle-Gerrit Korber Banícka 62 Pezinok 902 01
   Ing. Marian Strýček Kalinčiakova 21 Bratislava