Vytvoriť faktúru

CENTRAL EUROPE TRADING & TECHNOLOGIES - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno CENTRAL EUROPE TRADING & TECHNOLOGIES
IČO 31351034
DIČ 2020298126
Dátum vzniku 26 Mája 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CENTRAL EUROPE TRADING & TECHNOLOGIES
Pračanská 60
83107
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -480 €
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 92,345
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 29,974
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 14,041
7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/ 14,041
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,992
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 1,992
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 13,941
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 13,941
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 62,371
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 61,010
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 11,518
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 49,492
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,361
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 1,361
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 92,345
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -365,447
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 199
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 7,965
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 3,717
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) 4,248
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -379,771
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 3,718
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -383,489
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -480
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 457,792
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 564
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 564
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 457,228
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 308,272
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 308,272
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 3,087
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 34,422
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 108,360
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,087
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Income and expenses 2014
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -480
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Files
4251858.tif
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015