Vytvoriť faktúru

TILIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TILIA
IČO 31351123
DIČ 2020325219
IČ DPH SK2020325219
Dátum vzniku 28 Mája 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TILIA
Estónska 50
82106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 34 439 €
Zisk 8 354 €
Vlastný kapitál -78 980 €
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 409,217
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 0
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 0
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 0
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 0
7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 0
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 0
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 0
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 0
4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ 0
5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ 0
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 0
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 0
9. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098 0
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 0
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 0
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 0
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 0
4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 0
5. Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 0
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 0
7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/ 0
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 0
9. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA) 0
10. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/ 0
11. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 409,149
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 280
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 0
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 0
3. Výrobky (123) - /194/ 0
4. Zvieratá (124) - /195/ 0
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 280
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 0
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 0
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 0
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 0
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 0
6. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 0
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 0
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 393,499
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 38,619
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 38,619
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 0
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 0
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 0
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 0
8. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 0
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 354,880
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 0
B.IV.1. Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
2. Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
3. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252) 0
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 0
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 15,370
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 8,536
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 6,834
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 68
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 0
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 68
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 0
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 0
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 409,217
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -56,572
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 0
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 0
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -72,229
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -72,229
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 8,354
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 465,789
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 4,160
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 4,160
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 0
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 239,246
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 75,189
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 75,189
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 161,422
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 20
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,615
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 0
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 222,383
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 0
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 34,339
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 34,439
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3,939
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 30,400
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 100
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 26,769
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 2,835
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 8,573
D. Služby (účtová skupina 51) 10,963
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 232
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 174
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 58
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 305
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 2,874
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 2,874
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 987
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 7,670
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 11,968
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 12,497
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 0
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 0
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 12,497
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 12,497
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 9,434
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 9,314
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 9,314
O. Kurzové straty (563) 3
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 117
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 3,063
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 10,733
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,379
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,379
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 8,354
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
 • IČO:31351123 DIČ: 2020325219 IČ DPH: SK2020325219
 • Sídlo: TILIA, Estónska 50, 82106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 28 Mája 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Tomáš Šajmír Estónska 50 Bratislava 821 06 25.08.2014
  Ing. Hedviga Šajmírová Rovinka 641 Rovinka 900 41 26.11.2007
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Tomáš Šajmír 3 319 € (50%) Estónska 50 Bratislava 821 06
  Ing. Hedviga Šajmírová 3 319 € (50%) Rovinka 641 Rovinka 900 41
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   19.09.2014Nové sidlo:
   Estónska 50 Bratislava 821 06
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
   prenájom hnuteľných vecí
   reklamné a marketingové služby
   Noví spoločníci:
   Tomáš Šajmír Estónska 50 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   Tomáš Šajmír Estónska 50 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 25.08.2014
   18.09.2014Zrušené sidlo:
   Viedenská cesta 5-7 Bratislava 852 51
   Zrušeny spoločníci:
   Magdaléna Werdenichová Hraničiarska 152/8 Bratislava 851 10
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. František Werdenich Hraničiarska 152 Bratislava Vznik funkcie: 28.05.1993
   07.08.2014Noví spoločníci:
   Magdaléna Werdenichová Hraničiarska 152/8 Bratislava 851 10
   06.08.2014Zrušeny spoločníci:
   JUDr. František Werdenich Hraničiarska 152 Bratislava 851 10
   06.12.2007Noví spoločníci:
   Ing. Hedviga Šajmírová Rovinka 641 Rovinka 900 41
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Hedviga Šajmírová Rovinka 641 Rovinka 900 41 Vznik funkcie: 26.11.2007
   15.07.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Hedviga Šajmírová Marhuľová 14 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing Hedviga Šajmírová Marhuľová 14 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 28.05.1993
   26.02.2003Noví spoločníci:
   Ing. Hedviga Šajmírová Marhuľová 14 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing Hedviga Šajmírová Marhuľová 14 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 28.05.1993
   JUDr. František Werdenich Hraničiarska 152 Bratislava Vznik funkcie: 28.05.1993
   25.02.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Hedviga Šajmírova Kláštorská 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing Hedviga Šajmírova Kláštorská 4 Bratislava
   JUDr. František Werdenich Hraničiarska 152 Bratislava
   07.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Hedviga Šajmírova Kláštorská 4 Bratislava
   JUDr. František Werdenich Hraničiarska 152 Bratislava 851 10
   06.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Hedviga Šajmírova Kláštorská 4 Bratislava
   JUDr. František Werdenich Hraničiarska 152 Bratislava 851 10
   31.10.1997Nové sidlo:
   Viedenská cesta 5-7 Bratislava 852 51
   Noví spoločníci:
   Ing. Hedviga Šajmírova Kláštorská 4 Bratislava
   JUDr. František Werdenich Hraničiarska 152 Bratislava 851 10
   30.10.1997Zrušené sidlo:
   Bajkalská 22 Bratislava 821 09
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Hedviga Šajmírova Vlčie hrdlo 45 Bratislava
   JUDr. František Werdenich Hraničiarska 152 Bratislava
   23.05.1995Noví spoločníci:
   Ing. Hedviga Šajmírova Vlčie hrdlo 45 Bratislava
   JUDr. František Werdenich Hraničiarska 152 Bratislava
   22.05.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing Ivan Chorváth Česká 11 Bratislava
   Ing. Hedviga Šajmírova Vlčie hrdlo 45 Bratislava
   JUDr. František Werdenich Hraničiarska 152 Bratislava
   14.06.1994Nové sidlo:
   Bajkalská 22 Bratislava 821 09
   Noví spoločníci:
   Ing. Hedviga Šajmírova Vlčie hrdlo 45 Bratislava
   JUDr. František Werdenich Hraničiarska 152 Bratislava
   13.06.1994Zrušené sidlo:
   Tupého 15 Bratislava 831 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Hedviga Šajmírova Vlčie hrdlo 45 Bratislava
   JUDr. František Werdenich Hraničiarska 152 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing Ivan Chorváth Česká 11 Bratislava
   28.05.1993Nové obchodné meno:
   TILIA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Tupého 15 Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   sprostredkovateľská, poradenská, konzultačná a propagačná činnosť
   leasingová činnosť
   kúpa a predaj nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ing Ivan Chorváth Česká 11 Bratislava
   Ing. Hedviga Šajmírova Vlčie hrdlo 45 Bratislava
   JUDr. František Werdenich Hraničiarska 152 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing Ivan Chorváth Česká 11 Bratislava
   Ing Hedviga Šajmírova Kláštorská 4 Bratislava
   JUDr. František Werdenich Hraničiarska 152 Bratislava