Vytvoriť faktúru

HARTMANN - RICO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 11.08.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno HARTMANN - RICO
IČO 31351361
DIČ 2020300073
IČ DPH SK2020300073
Dátum vzniku 26 Mája 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HARTMANN - RICO
Einsteinova 24
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 31 913 318 €
Zisk 4 503 639 €
Aktíva 16 922 972 €
Vlastný kapitál 11 659 647 €
Kontaktné informácie
Webová stránka http://www.ados-portal.sk
Phone(s) +421268299111, +421257202081, +421268299163, +421268299162, +421268299161, +421268299160, +421268299152, +421268299151, +421268299150, +421268299121, +421268299101
Mobile phone(s) +421948107357, +421948229137, +421948220014, +421948107358, +421948164215, +421948168025, +421948152635, +421948225745, +421948384584, +421948412385, +421948358
Fax(es) 0268299192
Dátum aktualizácie údajov: 11.08.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 15,194,679
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 44,695
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 44,695
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 2,545
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 42,150
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 15,121,068
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 284,633
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 284,633
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 1,228,585
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 1,228,585
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 12,940,956
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 6,970,079
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,970,079
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 5,902,283
8. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 39,074
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 29,520
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 666,894
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 916
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 665,978
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 28,916
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 28,916
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 15,194,679
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 7,775,860
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 11,950
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 11,950
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 182,172
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 7,382
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 7,382
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 3,070,717
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 3,070,717
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,503,639
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,418,819
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 192
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 192
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 4,332,690
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 3,233,963
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,897,880
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 336,083
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 60,499
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 42,646
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 995,582
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 3,085,937
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,074,197
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 11,740
Dátum aktualizácie údajov: 11.08.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 31,915,050
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 31,913,318
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 30,822,814
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 6,250
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,084,254
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 25,928,277
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 16,246,321
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 636,590
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 6,411
D. Služby (účtová skupina 51) 6,779,911
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,378,948
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,011,417
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 352,438
4. Sociálne náklady (527, 528) 15,093
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 7,057
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 45,747
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 45,747
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 3,326
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -139,000
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 962,966
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 5,985,041
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 7,153,581
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 125,505
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1,732
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 1,732
XII. Kurzové zisky (663) 84,666
XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 39,074
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 33
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 150,843
O. Kurzové straty (563) 144,522
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 6,321
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -25,338
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 5,959,703
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,456,064
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,117,116
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -661,052
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 4,503,639
Dátum aktualizácie údajov: 11.08.2016
Dátum aktualizácie údajov: 11.08.2016