Vytvoriť faktúru

TNT Express Worldwide - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 08.12.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno TNT Express Worldwide
IČO 31351603
DIČ 2020329113
IČ DPH SK2020329113
Dátum vzniku 01 Júna 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TNT Express Worldwide
Pri starom letisku 14
83006
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 32 962 630 €
Zisk 4 073 899 €
Aktíva 11 324 966 €
Vlastný kapitál 3 211 702 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0800100868
Fax(es) 0248275191
Dátum aktualizácie údajov: 08.12.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 13,953,683
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 6,674,744
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 20,219
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 20,219
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 6,654,525
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 2,556,229
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 3,121,995
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 349,088
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 580,976
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 46,237
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 7,154,863
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 76,497
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 3,330
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,330
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 73,167
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 7,026,297
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,999,595
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,999,595
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 4,003,224
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 26
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 23,452
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 52,069
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,230
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 50,839
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 124,076
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 2,840
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 27,588
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 93,648
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 13,953,683
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,081,599
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 7,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 7,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 700
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 700
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,073,899
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 9,871,631
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 25,643
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 12,350
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 13,293
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 31,700
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 31,700
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 9,464,596
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,851,492
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,851,492
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 6,915,967
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 153,085
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 99,046
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 388,188
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 56,818
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 349,692
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 32,413
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 317,279
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 453
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 453
Dátum aktualizácie údajov: 08.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 32,918,205
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 32,962,630
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 32,918,205
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 3,800
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 40,625
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 27,565,531
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 305,639
D. Služby (účtová skupina 51) 23,124,224
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 3,706,610
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 2,656,850
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 879,622
4. Sociálne náklady (527, 528) 170,138
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 20,241
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 241,618
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 241,618
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 14,899
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 152,300
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 5,397,099
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 9,488,342
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,630
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1,295
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 1,294
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) 335
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 117,628
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 98,020
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 95,814
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 2,206
O. Kurzové straty (563) 10,570
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 9,038
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -115,998
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 5,281,101
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,207,202
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,248,818
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -41,616
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 4,073,899
Dátum aktualizácie údajov: 08.12.2016
Dátum aktualizácie údajov: 08.12.2016