Vytvoriť faktúru

DEEM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 23.05.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno DEEM
IČO 31351689
DIČ 2020298533
IČ DPH SK2020298533
Dátum vzniku 07 Mája 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DEEM
Holubyho 1
81103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 659 970 €
Zisk -184 €
Aktíva 854 117 €
Vlastný kapitál 393 655 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0254413186, 0445222450
Dátum aktualizácie údajov: 23.05.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 86,392
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 86,392
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 684
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 858,136
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 362,073
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 211,221
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 224,842
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 944,528
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 697,376
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 699,164
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 45,258
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -53,501
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -184
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 247,152
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 29,166
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 217,986
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 212,577
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 5,409
Dátum aktualizácie údajov: 23.05.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 659,970
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 322,935
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 331,803
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 4,167
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,065
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 654,979
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 300,547
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,880
C. Služby (účtová skupina 51) 335,320
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,334
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 9,448
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 2,250
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 200
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 4,991
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 13,991
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 2,296
M. Nákladové úroky (562) 559
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,737
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,295
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,696
P. Daň z príjmov (591, 595) 2,880
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -184
Dátum aktualizácie údajov: 23.05.2016
Dátum aktualizácie údajov: 23.05.2016