Vytvoriť faktúru

AutoTel Bratislava - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno AutoTel Bratislava
IČO 31351743
DIČ 2020352345
IČ DPH SK2020352345
Dátum vzniku 04 Júna 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AutoTel Bratislava
Holíčska 11
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 534 183 €
Zisk -43 138 €
Aktíva 422 152 €
Vlastný kapitál -85 811 €
Kontaktné informácie
Email peter.klein@autotel.sk
Phone(s) 0244452222, 0244453333
Mobile phone(s) 0907709000
Fax(es) 0244454444
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 344,493
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 44,578
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 37,196
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 37,196
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 7,382
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 6,971
4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 411
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 298,918
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 171,340
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 171,340
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 8,073
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 8,073
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 8,073
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 58,186
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 56,509
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 56,509
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 1,677
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 61,319
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,445
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 56,874
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 997
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 997
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 344,493
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -128,950
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 9,958
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 9,958
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 58,337
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 3,527
2. Ostatné fondy (427, 42X) 3,527
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -157,634
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 293,647
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -451,281
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -43,138
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 473,372
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 5,445
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 5,445
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 80,469
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 29,984
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 29,984
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 6,639
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 23,344
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 4,158
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,249
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 14,095
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 3,525
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,525
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 383,933
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 71
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 71
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 534,183
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 490,484
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 41,734
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,965
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 569,664
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 348,239
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 12,695
D. Služby (účtová skupina 51) 102,948
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 86,410
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 62,338
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 19,302
4. Sociálne náklady (527, 528) 4,770
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 931
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 13,942
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 13,942
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,499
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -35,481
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 68,336
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 9
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 7
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 7
XII. Kurzové zisky (663) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,785
O. Kurzové straty (563) 1
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 4,784
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,776
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -40,257
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,881
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,881
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -43,138
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31351743 DIČ: 2020352345 IČ DPH: SK2020352345
 • Sídlo: AutoTel Bratislava, Holíčska 11, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 04 Júna 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ľubomír Mach Pri Vodnej veži 631/2 Bratislava - Rusovce 22.09.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ľubomír Mach 8 962 € (90%) Pri Vodnej veži 631/2 Bratislava - Rusovce
  Ing. Ivan Mach 996 € (10%) Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   22.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ľubomír Mach Pri Vodnej veži 631/2 Bratislava - Rusovce
   Ing. Ivan Mach Mamateyova 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Mach Pri Vodnej veži 631/2 Bratislava - Rusovce
   21.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Mach Lachova 28 Bratislava
   Ing. Ľubomír Mach Holíčska 11 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Mach Holíčska 11 Bratislava
   03.06.1993Nové obchodné meno:
   AutoTel Bratislava spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Holíčska 11 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
   služby v oblasti spotrebnej elektroniky a výpočtovej techniky
   elektroinštalatérstvo
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu obchodnej živnosti
   výroba, montáž a predaj výrobkov v rozsahu voľnej živnosti v zmysle zmien a doplnkov Živnostenského listu č. 1262/2/93
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Mach Lachova 28 Bratislava
   Ing. Ľubomír Mach Holíčska 11 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ľubomír Mach Holíčska 11 Bratislava