Vytvoriť faktúru

Winkler - Sampet - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 12.08.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Winkler - Sampet
IČO 31351964
DIČ 2020350684
IČ DPH SK2020350684
Dátum vzniku 02 Júna 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Winkler - Sampet
Rybničná 36/I
83106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 4 112 528 €
Zisk -514 879 €
Aktíva 2 579 214 €
Vlastný kapitál 1 274 174 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0244649615, 0903282904, 0904323340
Mobile phone(s) 0904323340
Fax(es) 0244649618
Dátum aktualizácie údajov: 12.08.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,962,499
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 46,602
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 1,471
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 1,471
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 45,131
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 45,131
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,910,960
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,322,949
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,322,949
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 87,509
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 28,363
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 28,363
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 59,146
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 308,586
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 290,895
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 290,895
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 15,167
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,524
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 191,916
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 20,560
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 171,356
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 4,937
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 4,937
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,962,499
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 860,733
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 14,804
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,391
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,391
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,352,777
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,352,777
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -514,879
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,101,766
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,052
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,052
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 12,040
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 12,040
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 621,342
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 504,640
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 308,362
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 196,278
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 31,459
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 20,455
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 62,928
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,860
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 42,297
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 41,197
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,100
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 425,035
Dátum aktualizácie údajov: 12.08.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 4,074,206
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 4,112,528
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 4,070,888
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 3,318
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 19,987
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 18,335
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,646,318
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 3,188,285
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 89,410
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 175,329
D. Služby (účtová skupina 51) 388,107
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 712,380
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 499,666
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 187,469
4. Sociálne náklady (527, 528) 25,245
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 5,873
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 41,083
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 41,083
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 12,998
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -44,026
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 76,879
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -533,790
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 233,075
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,268
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1,268
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1,268
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 22,519
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 16,227
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 16,227
O. Kurzové straty (563) 9
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 6,283
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -21,251
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -555,041
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) -40,162
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 3,121
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -43,283
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -514,879
Dátum aktualizácie údajov: 12.08.2015
Dátum aktualizácie údajov: 12.08.2015
 • IČO:31351964 DIČ: 2020350684 IČ DPH: SK2020350684
 • Sídlo: Winkler - Sampet, Rybničná 36/I, 83106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 02 Júna 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Peter Spielböck Lipová 38 Ivanka pri Dunaji 900 28 16.06.2006
  Rüdiger Hahn Schönaich 711 01 Nemecká spolková republika 01.07.2015
  Bernd Sixt Oberboihingen 726 44 Nemecká spolková republika 01.07.2015
  Hans-Paul Strobel Bernstadt 891 82 Nemecká spolková republika 01.07.2015
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Winkler Truck Parts GmbH 6 640 € (100%) Stuttgart 704 69 Nemecká spolková republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   02.07.2013Nové obchodné meno:
   Winkler - Sampet spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Winkler Truck Parts GmbH Heilbronner Str. 314 Stuttgart 704 69 Nemecká spolková republika
   01.07.2013Zrušené obchodné meno:
   SAMPET, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Peter Spielböck Lipová 38 Ivanka pri Dunaji 900 28
   20.07.2012Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   19.10.2010Nové sidlo:
   Rybničná 36/I Bratislava 831 06
   18.10.2010Zrušené sidlo:
   Iľjušinova 2 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Palkovič Lipová 27 Ivanka pri Dunaji 900 28
   26.01.2008Nové predmety činnosti:
   prenájom motorových vozidiel
   08.08.2006Noví spoločníci:
   Ing. Peter Palkovič Lipová 27 Ivanka pri Dunaji 900 28
   07.08.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Palkovič Lipová 37 Ivanka pri Dunaji 900 28
   16.06.2006Noví spoločníci:
   Ing. Peter Palkovič Lipová 37 Ivanka pri Dunaji 900 28
   Peter Spielböck Lipová 38 Ivanka pri Dunaji 900 28
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Spielböck Lipová 38 Ivanka pri Dunaji 900 28
   15.06.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Palkovič Romanova 42 Bratislava 851 02
   Peter Spielböck Vigľašská 10 Bratislava 851 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Spielböck Vigľašská 10 Bratislava 851 05
   14.09.2005Nové sidlo:
   Iľjušinova 2 Bratislava 851 01
   13.09.2005Zrušené sidlo:
   Vígľašská 7-9 Bratislava 851 05
   28.11.2001Nové sidlo:
   Vígľašská 7-9 Bratislava 851 05
   27.11.2001Zrušené sidlo:
   Vígľašská 11 Bratislava 851 05
   03.03.1999Noví spoločníci:
   Ing. Peter Palkovič Romanova 42 Bratislava 851 02
   Peter Spielböck Vigľašská 10 Bratislava 851 05
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Spielböck Vigľašská 10 Bratislava 851 05
   02.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Palkovič Jungmanova 10 Bratislava 851 01
   Peter Spielböck Vigľašská 10 Bratislava 851 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Spielböck Vigľašská 10 Bratislava 851 05
   30.01.1998Nové sidlo:
   Vígľašská 11 Bratislava 851 05
   29.01.1998Zrušené sidlo:
   Antolská 1 Bratislava 851 05
   02.06.1993Nové obchodné meno:
   SAMPET, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Antolská 1 Bratislava 851 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Palkovič Jungmanova 10 Bratislava 851 01
   Peter Spielböck Vigľašská 10 Bratislava 851 05
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Peter Spielböck Vigľašská 10 Bratislava 851 05