Vytvoriť faktúru

Reynaers systems - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 15.10.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Reynaers systems
IČO 31351981
DIČ 2020315154
IČ DPH SK2020315154
Dátum vzniku 01 Júna 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Reynaers systems
Prievozská 2/A
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 263 382 €
Zisk 8 225 €
Aktíva 276 847 €
Vlastný kapitál 226 859 €
Kontaktné informácie
Email office@reynaers.sk
Phone(s) 0253410258, 0253410261, 0253410281, 0255641225, 0255641231, 0255641233
Fax(es) 0255641233
Dátum aktualizácie údajov: 15.10.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 23,019
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 23,019
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 23,019
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 233,940
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 5,800
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 25,204
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 8,032
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 180,934
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 256,959
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 235,084
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 219,556
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 8,225
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 21,875
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 360
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 17,226
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 6,385
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 8,053
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,460
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,328
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 4,289
Dátum aktualizácie údajov: 15.10.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 263,382
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,200
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 262,182
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 250,758
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 886
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 11,127
C. Služby (účtová skupina 51) 108,298
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 112,821
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 400
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 13,356
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,870
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 12,624
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 143,071
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 371
X. Výnosové úroky (662) 371
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 478
N. Kurzové straty (563) 10
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 468
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -107
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 12,517
P. Daň z príjmov (591, 595) 4,292
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 8,225
Dátum aktualizácie údajov: 15.10.2015
Dátum aktualizácie údajov: 15.10.2015