Vytvoriť faktúru

EXSTAVMAT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno EXSTAVMAT
IČO 31352227
DIČ 2020296751
IČ DPH SK2020296751
Dátum vzniku 08 Júna 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EXSTAVMAT
Miletičova 1
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 343 723 €
Zisk 79 505 €
Kontaktné informácie
Email obchod@exstavmat.sk
Webová stránka http://www.exstavmat.sk
Phone(s) +421255422388, +421255424006, +421255562393, +421255562609, +421255567880, +421255569515, +421255573123, +421255576076
Mobile phone(s) +421908721277
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,309,344
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 632,432
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 632,432
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 459,205
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 168,245
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 4,982
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 671,617
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 156
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 156
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 249,374
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 249,374
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 249,374
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 78,422
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 69,993
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 69,993
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 8,241
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 188
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 343,665
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 8,405
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 335,260
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 5,295
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 5,295
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,309,344
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,268,388
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 33,194
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 33,194
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 5,305
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 5,305
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 -1
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) -1
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,150,385
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,150,385
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 79,505
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 11,345
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 4,903
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 4,903
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 6,221
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 4,120
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,120
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 627
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 375
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 151
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 948
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 221
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 221
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 29,611
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 28,703
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 908
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 347,053
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 343,723
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 342,698
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 415
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 610
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 243,827
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 24,288
D. Služby (účtová skupina 51) 153,065
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 14,324
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 10,588
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 3,319
4. Sociálne náklady (527, 528) 417
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 11,604
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 24,947
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 24,947
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 1,194
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14,405
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 99,896
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 165,345
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,330
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 3,329
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 3,329
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 213
O. Kurzové straty (563) 7
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 206
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 3,117
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 103,013
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 23,508
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 23,510
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -2
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 79,505
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015