Vytvoriť faktúru

STOBEK - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 10.12.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno STOBEK
IČO 31352723
DIČ 2020315077
IČ DPH SK2020315077
Dátum vzniku 28 Mája 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo STOBEK
Galvaniho 12
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 595 223 €
Zisk 42 684 €
Aktíva 1 398 621 €
Vlastný kapitál 334 984 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421243634268
Fax(es) 0243634268
Dátum aktualizácie údajov: 10.12.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,371,506
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,140,633
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,140,633
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 283,906
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 831,991
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 24,736
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 226,976
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 36,106
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 36,106
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 113,471
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 102,760
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 102,760
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 10,711
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 77,399
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,429
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 73,970
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 3,897
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 3,897
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,371,506
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 377,667
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 282,863
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 10,501
2. Ostatné fondy (427, 42X) 10,501
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 34,316
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 275,491
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -241,175
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 42,684
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 992,747
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 516,440
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 72
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 516,368
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 474,195
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 54,336
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 54,336
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 414,500
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,342
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 761
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,014
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 242
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,112
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 2,112
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 1,092
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 1,092
Dátum aktualizácie údajov: 10.12.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 531,820
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 595,223
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 531,820
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 19,495
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 9,253
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 34,655
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 529,470
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 244,289
D. Služby (účtová skupina 51) 137,576
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 26,829
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 19,079
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 6,661
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,089
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 10,892
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 99,943
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 99,943
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 3,585
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,356
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 65,753
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 169,450
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 13,816
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 13,816
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 13,816
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 33,870
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 27,839
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 27,839
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 6,031
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -20,054
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 45,699
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 3,015
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 3,015
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 42,684
Dátum aktualizácie údajov: 10.12.2015
Dátum aktualizácie údajov: 10.12.2015