Vytvoriť faktúru

L. K. Permanent - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno L. K. Permanent
IČO 31352782
DIČ 2020336373
IČ DPH SK2020336373
Dátum vzniku 16 Júna 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo L. K. Permanent
Hattalova 12
83103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 660 063 €
Zisk 13 904 €
Kontaktné informácie
Email lkperm@lkpermanent.sk
Phone(s) 0244450156, 0244453708, 0244453709, 0244453710, 0244453711, 0249111211
Fax(es) 0249111200
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 683,321
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 175,496
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 15,395
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 15,395
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 160,101
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 160,101
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 385,850
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) -56,130
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 4,402
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 224
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ -60,756
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 246,723
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 246,723
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 246,723
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 6,963
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 6,963
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 188,294
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 23,132
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 165,162
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 121,975
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 9,575
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 112,400
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 683,321
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 109,726
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 58,722
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 663
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 663
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 29,798
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 32,408
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -2,610
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 13,904
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 472,344
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 929
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 979
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) -50
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 451,629
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 405,725
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 405,725
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 12,061
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 12,056
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 10,281
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 11,506
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 19,786
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 19,786
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 101,251
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 101,251
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 3,660,320
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 3,660,063
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 288,115
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 3,364,685
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,263
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,621,698
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 209,541
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 315,275
D. Služby (účtová skupina 51) 2,611,632
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 459,701
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 357,428
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 94,398
4. Sociálne náklady (527, 528) 7,875
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,831
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 23,178
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 23,178
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 540
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 38,365
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 516,352
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 257
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 6
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 6
XII. Kurzové zisky (663) 251
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 19,559
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 5,465
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 5,465
O. Kurzové straty (563) 1,735
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 12,359
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -19,302
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 19,063
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 5,159
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 5,159
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 13,904
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015