Vytvoriť faktúru

Auto BNP - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Auto BNP
IČO 31352901
DIČ 2020329157
IČ DPH SK2020329157
Dátum vzniku 21 Júna 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Auto BNP
Vrakunská 1
82106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 406 387 €
Zisk 10 155 €
Aktíva 398 992 €
Vlastný kapitál 108 169 €
Kontaktné informácie
Email info@bnp.sk
Webová stránka http://www.bnp.sk
Phone(s) +421240252860
Mobile phone(s) +421903948823
Fax(es) 0240252869
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 749,246
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 127,316
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 127,316
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 124,816
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 2,500
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 620,338
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 360,169
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 358,609
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 1,560
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 236,289
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 186,849
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 186,849
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 49,440
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 23,880
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,871
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 20,009
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,592
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,592
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 749,246
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 118,324
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 20,400
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 20,400
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 66,371
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 994
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 994
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 20,404
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 20,404
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 10,155
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 630,922
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 11,741
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,823
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 9,918
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 617,157
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 606,878
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 606,878
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 3,313
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,106
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,159
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 701
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,024
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 2,024
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,406,392
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,406,387
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 2,188,166
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 108,447
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 109,747
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 27
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,373,156
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 2,030,384
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 19,716
D. Služby (účtová skupina 51) 117,154
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 69,293
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 49,034
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 17,258
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,001
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 4,741
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 26,557
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 26,557
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 99,650
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,661
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 33,231
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 129,359
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 5
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 5
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 19,540
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 240
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 240
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 19,300
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -19,535
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 13,696
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 3,541
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 3,541
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 10,155
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31352901 DIČ: 2020329157 IČ DPH: SK2020329157
 • Sídlo: Auto BNP, Vrakunská 1, 82106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 21 Júna 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Branislav Vulgan Karloveská 21 Bratislava 841 04 24.01.2011
  Ing. Juraj Hanajík 251 Kráľová pri Senci 900 50 08.10.2013
  Valentína Kasperová Donská 17 Bratislava 841 06 04.05.2015
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Branislav Vulgan 9 996 € (49%) Karloveská 21 Bratislava 841 04
  ANRAcar s.r.o. 10 404 € (51%) Bratislava 851 04
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   16.05.2015Nový štatutárny orgán:
   Valentína Kasperová Donská 17 Bratislava 841 06 Vznik funkcie: 04.05.2015
   15.05.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   Miroslav Chudý Opletalova 7063/86 Bratislava-Devínska Nová Ves 841 07 Vznik funkcie: 08.10.2013
   18.10.2013Noví spoločníci:
   ANRAcar s.r.o. Panónska cesta 45 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Hanajík 251 Kráľová pri Senci 900 50 Vznik funkcie: 08.10.2013
   Miroslav Chudý Opletalova 7063/86 Bratislava-Devínska Nová Ves 841 07 Vznik funkcie: 08.10.2013
   03.02.2011Noví spoločníci:
   Ing. Branislav Vulgan Karloveská 21 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Branislav Vulgan Karloveská 21 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 24.01.2011
   02.02.2011Zrušeny spoločníci:
   Eva Lelkes Madáchova 13 Bratislava 821 06
   Ľubica Lelkesová Madáchova 16 Bratislava 821 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Eva Lelkes Madáchova 13 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 31.03.1999
   Ľubica Lelkesová Madáchova 16 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 31.03.1999
   29.09.2009Noví spoločníci:
   Eva Lelkes Madáchova 13 Bratislava 821 06
   28.09.2009Zrušeny spoločníci:
   Eva Lelkesová Madáchova 13 Bratislava 821 06
   04.10.2006Zrušeny spoločníci:
   Jozef Bittner Vlastenecké námestie 10 Bratislava 851 01
   30.05.2006Nové obchodné meno:
   Auto BNP, s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   oprava karosérií
   inštalácia a opravy chladiarenských zariadení- klimatizácií
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností ( realitná činnosť )
   reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prevádzkovanie autoumyvárne
   lakovacie práce
   pneuservis
   nákup a predaj ojazdených motorových vozidiel ( autobazár )
   nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 tony
   predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov
   prevádzkovanie garáží alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá slúžiacich na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľností
   osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje deväť osôb vrátane vodiča s výnimkou taxislužby
   29.05.2006Zrušené obchodné meno:
   Auto BNP spoločnosť s ručením obmedzeným
   28.12.2005Nový štatutárny orgán:
   Eva Lelkes Madáchova 13 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 31.03.1999
   27.12.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Bittner Vlastenecké námestie 10 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 31.03.1999
   Eva Lelkesová Madáchova 13 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 31.03.1999
   08.11.2004Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   kúpa a predaj motorových vozidiel
   predaj súčiastok a príslušenstva motorových vozidiel
   prenájom motorových vozidiel
   sprostredkovateľská činnosť oblasti obchodu, služieb a výroby
   usporiadanie kurov a školení
   poradenská činnsť v oblasti autoopravárenstva
   opravy motorových vozidiel
   Nový štatutárny orgán:
   Jozef Bittner Vlastenecké námestie 10 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 31.03.1999
   Eva Lelkesová Madáchova 13 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 31.03.1999
   Ľubica Lelkesová Madáchova 16 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 31.03.1999
   07.11.2004Zrušeny predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Bittner Vlastenecké námestie 10 Bratislava 851 01
   Eva Lelkesová Madáchova 13 Bratislava 821 06
   Ľubica Lelkesová Madáchova 16 Bratislava 821 06
   11.12.2000Nové obchodné meno:
   Auto BNP spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Vrakunská 1 Bratislava 821 06
   Noví spoločníci:
   Ľubica Lelkesová Madáchova 16 Bratislava 821 06
   Eva Lelkesová Madáchova 13 Bratislava 821 06
   10.12.2000Zrušené obchodné meno:
   BASIC NETWARE PARTNERS spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušené sidlo:
   Letecká 22 Bratislava 831 03
   Zrušeny spoločníci:
   Eva Lelkesová Madáchova 13 Bratislava 821 06
   Ľubica Lelkesová Madáchova 16 Bratislava 821 06
   Róbert Szász Madáchova 18 Bratislava 821 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Róbert Szász Madáchova 18 Bratislava 821 06
   11.10.1999Noví spoločníci:
   Jozef Bittner Vlastenecké námestie 10 Bratislava 851 01
   Eva Lelkesová Madáchova 13 Bratislava 821 06
   Ľubica Lelkesová Madáchova 16 Bratislava 821 06
   Róbert Szász Madáchova 18 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Bittner Vlastenecké námestie 10 Bratislava 851 01
   Eva Lelkesová Madáchova 13 Bratislava 821 06
   Ľubica Lelkesová Madáchova 16 Bratislava 821 06
   Róbert Szász Madáchova 18 Bratislava 821 06
   10.10.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Igor Šramka 539 Horná Lehota
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Igor Šramka 539 Horná Lehota
   18.11.1998Noví spoločníci:
   Ing. Igor Šramka 539 Horná Lehota
   17.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Igor Šramka 539 Horná Lehota
   20.07.1998Nové sidlo:
   Letecká 22 Bratislava 831 03
   Noví spoločníci:
   Ing. Igor Šramka 539 Horná Lehota
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Igor Šramka 539 Horná Lehota
   19.07.1998Zrušené sidlo:
   Listova 11 Bratislava 821 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Rudolf Kubo Topoľčianska 19 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Rudolf Kubo Topoľčianska 19 Bratislava 851 01
   08.03.1995Noví spoločníci:
   Ing. Rudolf Kubo Topoľčianska 19 Bratislava 851 01
   07.03.1995Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Viliam Čík Gessayova 35 Bratislava 851 05
   Ing. Rudolf Kubo Topoľčianska 19 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Viliam Čík Gessayova 35 Bratislava 851 05
   21.06.1993Nové obchodné meno:
   BASIC NETWARE PARTNERS spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Listova 11 Bratislava 821 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   Noví spoločníci:
   RNDr. Viliam Čík Gessayova 35 Bratislava 851 05
   Ing. Rudolf Kubo Topoľčianska 19 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. Viliam Čík Gessayova 35 Bratislava 851 05
   Ing. Rudolf Kubo Topoľčianska 19 Bratislava 851 01