Vytvoriť faktúru

OSPRA-INVEST - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno OSPRA-INVEST
IČO 31352979
DIČ 2020343765
IČ DPH SK2020343765
Dátum vzniku 21 Júna 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo OSPRA-INVEST
Podzáhradná 70
82106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 15 525 545 €
Zisk 188 405 €
Aktíva 10 811 372 €
Vlastný kapitál 5 982 074 €
Kontaktné informácie
Email osprainvest@osprainvest.sk
Phone(s) 0244451303, 0245980419, 0245980531, 0240252332
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 10,466,811
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 5,194,406
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 6,884
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 6,884
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 5,187,522
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 415,349
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,786,160
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 2,014,304
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 971,709
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 5,247,306
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 2,662,632
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,928,529
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 266,088
3. Výrobky (123) - /194/ 454,308
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 13,707
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,455,494
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,255,801
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,255,801
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 199,650
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 43
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,129,180
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 21,961
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,107,219
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 25,099
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 25,099
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 10,466,811
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,970,480
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 3,514,905
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 3,514,905
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 36,248
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 106,375
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 106,375
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 2,124,547
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 2,124,547
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 188,405
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,471,322
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 858,004
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 800,000
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 11,976
12. Odložený daňový záväzok (481A) 46,028
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 51,570
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,285,220
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 856,507
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 856,507
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 200,000
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 98,187
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 66,724
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 14,760
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 49,042
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 73,368
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 73,368
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,203,160
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 25,009
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 25,009
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 15,626,037
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 15,525,545
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 15,546,654
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 79,383
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -154,501
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 45,192
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,817
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 15,082,803
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 10,751,698
D. Služby (účtová skupina 51) 1,008,933
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 2,333,545
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,681,233
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 573,596
4. Sociálne náklady (527, 528) 78,716
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 19,169
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 843,972
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 843,972
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 83,352
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 42,134
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 442,742
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,710,905
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,331
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 152
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 152
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 2,179
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 201,099
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 117,868
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 117,868
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 83,231
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -198,768
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 243,974
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 55,569
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 63,620
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -8,051
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 188,405
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31352979 DIČ: 2020343765 IČ DPH: SK2020343765
 • Sídlo: OSPRA-INVEST, Podzáhradná 70, 82106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 21 Júna 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Jarmila Hnat Urbangasse 21/2/7 Wien 1170 Rakúsko 25.09.1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Hnat Gesellschaft m.b.H. 500 000 € (14.2%) Himberg bei Wien 2325 Rakúsko
  KARSTBORG SA 3 000 000 € (85.4%) Meyrin CH-1217 Švajčiarska konfederácia
  Ing. Karl Hnat 14 905 € (0.4%) Wien 1170 Rakúska republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   11.02.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Karl Hnat Urbangasse 21/2/7 Wien 1170 Rakúska republika Vznik funkcie: 17.04.2012
   15.06.2012Noví spoločníci:
   Ing. Karl Hnat Urbangasse 21/2/7 Wien 1170 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Karl Hnat Urbangasse 21/2/7 Wien 1170 Rakúska republika Vznik funkcie: 17.04.2012
   28.02.2012Noví spoločníci:
   KARSTBORG SA Immeuble ICC, route de Pré-Bois 20 Meyrin CH-1217 Švajčiarska konfederácia
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   27.02.2012Zrušeny spoločníci:
   Ing. Karl Hnat Urbangasse 21/2/7 Wien 1170 Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Vladimír Kišš Horné Ozorovce 111 Bánovce nad Bebravou 957 01 Vznik funkcie: 25.09.1996
   23.01.2008Noví spoločníci:
   Hnat Gesellschaft m.b.H. Anton Diettrich-Gasse 13 Himberg bei Wien 2325 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   Vladimír Kišš Horné Ozorovce 111 Bánovce nad Bebravou 957 01 Vznik funkcie: 25.09.1996
   Jarmila Hnat Urbangasse 21/2/7 Wien 1170 Rakúsko Vznik funkcie: 25.09.1996
   22.01.2008Zrušeny spoločníci:
   Hnat Gesellschaft m.b.H. Industriezeile 15 Leobendorf 2100 Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vladimír Kišš 111 Horné Ozorovce Vznik funkcie: 25.09.1996
   Jarmila Hnat Urbangasse 21/2/7 Wien 1170 Rakúsko Vznik funkcie: 25.09.1996
   02.06.2004Nové predmety činnosti:
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi, okrem nebezpečných odpadov
   07.05.2002Noví spoločníci:
   Ing. Karl Hnat Urbangasse 21/2/7 Wien 1170 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   Vladimír Kišš 111 Horné Ozorovce Vznik funkcie: 25.09.1996
   Jarmila Hnat Urbangasse 21/2/7 Wien 1170 Rakúsko Vznik funkcie: 25.09.1996
   06.05.2002Zrušeny spoločníci:
   Ursula Fürst Rudolf-Rirsch-Gasse 13 2325 Himberg Rakúsko
   Benjamin Wirmsberger Speisingerstrasse 13 Wien A - 1130 Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jarmila Hnatová 22 Dežerice
   Vladimír Kišš 111 Horné Ozorovce
   Ing. Cyril Syč Pečnianska 3 Bratislava 851 01
   29.09.2000Noví spoločníci:
   Hnat Gesellschaft m.b.H. Industriezeile 15 Leobendorf 2100 Rakúsko
   28.09.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Karol Hnat Albrechtsgreithgasse 27/4, 10 A-1160 Wien Rakúsko
   04.06.1999Nové sidlo:
   Podzáhradná 70 Bratislava 821 06
   Noví spoločníci:
   Ing. Karol Hnat Albrechtsgreithgasse 27/4, 10 A-1160 Wien Rakúsko
   Benjamin Wirmsberger Speisingerstrasse 13 Wien A - 1130 Rakúsko
   03.06.1999Zrušené sidlo:
   Oskorušova 1 Bratislava 841 02
   Zrušeny spoločníci:
   Johann Frank ofwiesengasse 24 1130 Wien Rakúsko
   Ing. Karol Hnat Albrechtsgreithgasse 27/4, 10 A-1160 Wien Rakúsko
   17.10.1997Noví spoločníci:
   Johann Frank ofwiesengasse 24 1130 Wien Rakúsko
   Ursula Fürst Rudolf-Rirsch-Gasse 13 2325 Himberg Rakúsko
   Ing. Karol Hnat Albrechtsgreithgasse 27/4, 10 A-1160 Wien Rakúsko
   16.10.1997Zrušeny spoločníci:
   OSPRA spol. s r.o. IČO: 00 683 566 Oskorušova 1 Bratislava
   Ing. Karol Hnat Albrechtsgreithgasse 27/4, 10 A-1160 Wien Rakúsko
   25.11.1996Noví spoločníci:
   OSPRA spol. s r.o. IČO: 00 683 566 Oskorušova 1 Bratislava
   Ing. Karol Hnat Albrechtsgreithgasse 27/4, 10 A-1160 Wien Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   Jarmila Hnatová 22 Dežerice
   Vladimír Kišš 111 Horné Ozorovce
   24.11.1996Zrušeny spoločníci:
   OSPRAPLASTIK spol. s r.o. Oskorušova 1 Bratislava 841 02
   TATRA GOLD spol. s r.o. Chmelová 70 Nitra 949 09
   Kurt Bingold Sperbergweg 15 D-5100, Aachen/Walheim Nemecko
   Ing. Karol Hnat Albrechtsgreithgasse 27/4-10 A-1170 Wien Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav Kuník Nábrežie mládeže 21 Nitra 949 01
   22.05.1996Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav Kuník Nábrežie mládeže 21 Nitra 949 01
   Ing. Cyril Syč Pečnianska 3 Bratislava 851 01
   21.05.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav Kuník Nábrežie Mládeže 21 Nitra
   Ing. Peter Wagner Nejedlého 12 Bratislava
   21.06.1993Nové obchodné meno:
   OSPRA-INVEST spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Oskorušova 1 Bratislava 841 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno len s tým povolením/
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   spracovanie a výroba materiálov z umelých hmôt
   realitná agentúra - sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   OSPRAPLASTIK spol. s r.o. Oskorušova 1 Bratislava 841 02
   TATRA GOLD spol. s r.o. Chmelová 70 Nitra 949 09
   Kurt Bingold Sperbergweg 15 D-5100, Aachen/Walheim Nemecko
   Ing. Karol Hnat Albrechtsgreithgasse 27/4-10 A-1170 Wien Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jaroslav Kuník Nábrežie Mládeže 21 Nitra
   Ing. Peter Wagner Nejedlého 12 Bratislava