Vytvoriť faktúru

O. P. O. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 08.11.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno O. P. O.
IČO 31353274
DIČ 2020319389
IČ DPH SK2020319389
Dátum vzniku 14 Júna 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo O. P. O.
Rybničná 38/T
83106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 277 464 €
Zisk 57 588 €
Aktíva 901 704 €
Vlastný kapitál -12 583 €
Kontaktné informácie
Email opo@opo.sk
Phone(s) 0243638102, 0243638103
Fax(es) 0243427294
Dátum aktualizácie údajov: 08.11.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 946,015
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 590,898
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 590,898
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 30,000
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 526,554
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 34,344
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 351,184
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 20,787
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 20,787
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 138,544
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 127,131
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 127,131
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 11,413
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 191,853
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 117,724
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 74,129
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 3,933
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 3,933
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 946,015
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 143,738
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 78,847
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 78,847
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 57,588
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 802,277
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,561
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,561
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 758,895
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 195,454
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 195,454
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 547,891
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 3,968
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,454
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,128
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 4,322
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,122
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,200
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 37,499
Dátum aktualizácie údajov: 08.11.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,273,309
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,277,464
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,052,816
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 220,493
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,155
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,196,273
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 857,109
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 40,533
D. Služby (účtová skupina 51) 208,578
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 79,273
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 56,012
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 19,715
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,546
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,046
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 6,635
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 6,635
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,099
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 81,191
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 167,089
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,055
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 8
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 8
XII. Kurzové zisky (663) 1,047
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 11,787
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 11,299
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 11,299
O. Kurzové straty (563) 128
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 360
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -10,732
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 70,459
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 12,871
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 12,871
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 57,588
Dátum aktualizácie údajov: 08.11.2016
Dátum aktualizácie údajov: 08.11.2016