Vytvoriť faktúru

TÜV NORD Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 30.09.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno TÜV NORD Slovakia
IČO 31353436
DIČ 2020327078
IČ DPH SK2020327078
Dátum vzniku 22 Júna 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TÜV NORD Slovakia
Dúbravská cesta 2
84104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 743 452 €
Zisk 40 883 €
Aktíva 75 596 €
Vlastný kapitál 11 115 €
Kontaktné informácie
Email tuvnord@tuvnord.sk
Webová stránka http://www.tuvnord.sk
Phone(s) +421253412344, +421253417014, +421253416380, +421253633094, +421253631151, +421253416996, +421253631152, +421253631153
Mobile phone(s) +421907782380, +421917745551, +421918885764, +421917880166, +421917880167, +421917375393, +421905613857, +421905946198, +421905680283, +421905484910, +421905484
Fax(es) 0253417014
Dátum aktualizácie údajov: 30.09.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 217,841
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 4,881
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 4,881
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 4,881
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 212,301
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 17,994
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 17,994
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 135,871
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 125,785
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,729
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 123,056
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 9,904
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 182
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 58,436
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,028
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 57,408
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 659
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 659
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 217,841
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 95,603
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 68,466
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 18,659
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 18,659
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 63,856
2. Ostatné fondy (427, 42X) 63,856
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -102,900
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 277,936
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -380,836
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 40,883
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 122,238
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,783
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,783
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 111,100
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 54,619
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,325
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 47,294
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 19,392
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 19,404
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 17,192
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 493
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 9,355
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 6,825
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 2,530
Dátum aktualizácie údajov: 30.09.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 743,451
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 743,452
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 743,451
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 690,211
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 12,571
D. Služby (účtová skupina 51) 388,145
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 278,988
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 205,939
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 69,426
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,623
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,495
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 2,264
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 2,264
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 2,053
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,695
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 53,241
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 342,735
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 4
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 4
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 397
O. Kurzové straty (563) 82
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 315
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -393
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 52,848
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 11,965
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 9,085
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 40,883
Dátum aktualizácie údajov: 30.09.2016
Dátum aktualizácie údajov: 30.09.2016