Vytvoriť faktúru

UNISYS Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 18.07.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno UNISYS Slovakia
IČO 31353495
DIČ 2020290558
IČ DPH SK2020290558
Dátum vzniku 28 Júna 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo UNISYS Slovakia
Plynárenská 1
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 154 641 €
Zisk -550 978 €
Aktíva 1 339 075 €
Vlastný kapitál -12 866 €
Kontaktné informácie
Email SKRecepcia@sk.unisys.com
Phone(s) 0233300111, 0484155204, 0484155205, 0484155206, 0484721912, 0484721913, 0484721914, 0484721915, 0484
Fax(es) 0233300177
Dátum aktualizácie údajov: 18.07.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,238,843
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 80,794
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 25,100
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 25,100
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 55,694
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 23,532
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 32,162
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,123,126
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 0
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 224,734
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 223,453
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 35,025
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 188,428
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,281
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 898,392
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,752
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 896,640
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 34,923
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 24,001
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 10,922
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,238,843
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 653,549
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 3,537,709
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 3,537,709
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 2,323,890
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -4,657,072
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -4,657,072
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -550,978
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 440,597
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 590
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 590
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 340,917
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 280,083
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 224,117
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 55,966
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 21,203
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 13,877
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 19,608
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 6,146
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 99,090
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,273
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 93,817
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 144,697
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 144,697
Dátum aktualizácie údajov: 18.07.2016
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,154,641
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,139,274
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 15,367
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,712,740
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 23,828
D. Služby (účtová skupina 51) 1,067,213
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 599,951
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 447,896
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 126,760
4. Sociálne náklady (527, 528) 25,295
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 136
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 15,628
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 15,628
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 708
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,276
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -558,099
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 48,233
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 37,514
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 13
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 13
XII. Kurzové zisky (663) 37,492
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 9
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 27,511
O. Kurzové straty (563) 22,831
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 4,680
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 10,003
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -548,096
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,882
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,882
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -550,978
Dátum aktualizácie údajov: 18.07.2016
Dátum aktualizácie údajov: 18.07.2016
 • IČO:31353495 DIČ: 2020290558 IČ DPH: SK2020290558
 • Sídlo: UNISYS Slovakia, Plynárenská 1, 82109, Bratislava
 • Dátum vzniku: 28 Júna 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Hugo Langhaug Idas vei 54 Oslo 0981 Nórske kráľovstvo 01.07.2016
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  UNISYS s.r.o. 3 537 709 € (100%) Praha 8 186 00 Česká republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   01.07.2016Nový štatutárny orgán:
   Hugo Langhaug Idas vei 54 Oslo 0981 Nórske kráľovstvo Vznik funkcie: 01.07.2016
   10.11.2009Noví spoločníci:
   UNISYS s.r.o. IČO: 48 109 291 Ke Štvanici 656/3 Praha 8 186 00 Česká republika
   01.02.2006Nové sidlo:
   Plynárenská 1 Bratislava 821 09
   20.06.2002Nové predmety činnosti:
   kúpa, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   15.11.1995Nové obchodné meno:
   UNISYS Slovakia s.r.o.
   06.07.1995Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   28.06.1993Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným