Vytvoriť faktúru

VANESO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno VANESO
IČO 31353606
DIČ 2020350761
IČ DPH SK2020350761
Dátum vzniku 22 Júna 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VANESO
Toplianska 5
82107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 21 706 €
Zisk -13 715 €
Aktíva 57 828 €
Vlastný kapitál -18 060 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421245259223
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 19,698
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 19,698
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 21,572
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08) -13,592
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 40,618
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 4,639
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 234
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 60,316
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -31,775
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 227
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -24,926
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -13,715
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 92,091
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 65,591
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 530
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 977
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,002
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 62,082
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 26,500
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 21,706
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 120
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 18,503
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 3,083
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 34,357
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,298
C. Služby (účtová skupina 51) 6,188
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 10,400
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 502
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 6,804
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 6,788
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 377
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -12,651
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 9,137
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 104
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 104
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -104
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -12,755
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -13,715
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015