Vytvoriť faktúru

VANESO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 24.01.2017
Všeobecné informácie
Obchodné meno VANESO
IČO 31353606
DIČ 2020350761
IČ DPH SK2020350761
Dátum vzniku 22 Júna 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VANESO
Alžbetin Dvor 1740
90042
Miloslavov
Finančné informácie
Tržby a výnosy 28 936 €
Zisk -5 442 €
Aktíva 57 828 €
Vlastný kapitál -18 060 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421245259223
Dátum aktualizácie údajov: 24.01.2017
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 15,053
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 15,053
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 5,750
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 52,955
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 22,362
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 68,008
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 1,424
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 227
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 0
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -5,442
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 66,584
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 66,584
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 481
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 670
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,351
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 62,082
Dátum aktualizácie údajov: 24.01.2017
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 28,936
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 15,184
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 13,752
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 33,333
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 13,093
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,790
C. Služby (účtová skupina 51) 1,581
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 8,098
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 744
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 4,645
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 382
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -4,397
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 9,472
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 85
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 85
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -85
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -4,482
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -5,442
Dátum aktualizácie údajov: 24.01.2017
Dátum aktualizácie údajov: 24.01.2017