Vytvoriť faktúru

Cromwell - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 14.03.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Cromwell
IČO 31353746
DIČ 2020340663
IČ DPH SK2020340663
Dátum vzniku 01 Júla 1993
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo Cromwell
Lamačská 22
84103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 25 838 383 €
Zisk 958 194 €
Aktíva 22 046 931 €
Vlastný kapitál 2 885 332 €
Kontaktné informácie
Email cromwell@cromwell.sk
Webová stránka http://www.cromwell.sk
Phone(s) +421269203211, +421269203224, +421269203212, +421269203220, +421269203223, +421269203232, +421269203234
Fax(es) 0269203212
Dátum aktualizácie údajov: 14.03.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 22,929,823
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 14,669,667
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 11,764
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 11,764
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 3,208,658
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 303,760
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 814,305
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 1,866,589
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 224,004
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 11,449,245
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 6,560,095
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 990,750
4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 3,600,613
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 297,787
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 8,210,986
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 350,976
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 280,372
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 66,332
3. Výrobky (123) - /194/ 2,901
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,371
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 99,048
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 99,048
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 7,686,323
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 5,279,814
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,279,814
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 2,296,403
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 110,106
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 74,639
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 40,072
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 34,567
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 49,170
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 49,170
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 22,929,823
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,723,524
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 3,039,711
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 3,039,711
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 900,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 205,914
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 205,914
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 22,133
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 22,133
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 473,529
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 473,529
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -1,875,957
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 822,812
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -2,698,769
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 958,194
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 19,110,910
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 3,087,154
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 46,521
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 19,833
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 3,020,800
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 7,550,000
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 4,384,676
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 3,057,627
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,057,627
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 22,500
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 437,167
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 269,908
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 456,408
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 141,066
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 370,113
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 140,815
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 229,298
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 3,718,967
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 95,389
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 95,389
Dátum aktualizácie údajov: 14.03.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 25,981,350
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 25,838,383
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 16,824
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 5,015,946
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 20,768,827
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -11,059
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 31,184
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 16,661
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 24,002,297
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 17,237
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,022,509
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) -18,848
D. Služby (účtová skupina 51) 14,163,746
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 6,651,734
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 5,371,887
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,210,931
4. Sociálne náklady (527, 528) 68,916
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 32,204
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 876,825
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 870,078
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 6,747
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 54,290
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -25,234
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 227,834
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,836,086
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 9,605,894
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 142,967
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 132,930
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 132,930
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 3,772
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 3,772
XII. Kurzové zisky (663) 6,265
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 696,490
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 597,578
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 597,578
O. Kurzové straty (563) 44,757
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 54,155
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -553,523
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,282,563
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 324,369
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 31,061
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 293,308
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 958,194
Dátum aktualizácie údajov: 14.03.2016
Dátum aktualizácie údajov: 14.03.2016