Vytvoriť faktúru

DUNAJ - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 05.05.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno DUNAJ
IČO 31353932
DIČ 2020296674
IČ DPH SK2020296674
Dátum vzniku 07 Júla 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DUNAJ
Krtíšska cesta 670
99106
Želovce
Finančné informácie
Tržby a výnosy 29 132 €
Zisk -657 €
Aktíva 45 380 €
Vlastný kapitál 21 147 €
Kontaktné informácie
Email kristina.matochova@gmail.com
Phone(s) 0474830575
Dátum aktualizácie údajov: 05.05.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 65,507
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 37,782
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 37,782
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,405
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 20,216
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 16,161
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 27,605
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 6,133
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 6,133
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,133
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 21,472
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 11,512
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 9,960
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 120
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 120
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 65,507
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 32,152
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 30,912
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 177
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 177
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 856
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 856
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -5,775
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 8,234
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -14,009
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -657
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 33,355
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 14
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 14
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 33,341
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 7,487
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,487
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 20,600
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 36
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,218
Dátum aktualizácie údajov: 05.05.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 29,132
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 29,132
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 4,785
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 24,347
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 28,387
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 237
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 12,178
D. Služby (účtová skupina 51) 1,661
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 3,942
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 2,966
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 976
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 454
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 9,915
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 9,915
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 745
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 15,056
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 443
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 443
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -442
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 303
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -657
Dátum aktualizácie údajov: 05.05.2016
Dátum aktualizácie údajov: 05.05.2016