Vytvoriť faktúru

Sano - Moderná výživa zvierat - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Sano - Moderná výživa zvierat
IČO 31354190
DIČ 2020315143
IČ DPH SK2020315143
Dátum vzniku 02 Júla 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Sano - Moderná výživa zvierat
Dlhé Diely I. 23/a
84104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 442 303 €
Zisk 137 752 €
Aktíva 2 652 205 €
Vlastný kapitál 2 558 103 €
Kontaktné informácie
Email sano@sano.sk
Phone(s) 0265316570
Fax(es) 0265421983
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,805,031
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 204,110
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 190,794
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 49,682
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 119,502
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 21,610
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 13,316
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 13,316
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,596,196
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 182
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 182
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 2,547
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 2,547
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 716,218
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 715,980
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 715,980
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 238
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 0
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,877,249
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 235
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,877,014
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 4,725
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 4,725
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,805,031
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,695,855
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 2,550,800
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 2,550,800
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 137,752
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 109,176
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 5,503
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 5,503
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 88,717
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 19,144
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 19,144
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 9,941
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 8,140
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 51,492
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 14,956
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 6,956
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 8,000
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,439,332
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,442,303
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 2,434,362
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 4,970
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,667
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,304
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,267,778
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,649,567
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 42,587
D. Služby (účtová skupina 51) 296,975
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 200,852
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 144,191
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 51,086
4. Sociálne náklady (527, 528) 5,575
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 11,791
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 29,418
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 29,418
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 23,177
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13,411
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 174,525
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 450,203
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,701
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 4,673
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 4,673
XII. Kurzové zisky (663) 28
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,436
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 27
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 27
O. Kurzové straty (563) 68
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,341
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 3,265
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 177,790
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 40,038
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 44,240
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -4,202
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 137,752
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31354190 DIČ: 2020315143 IČ DPH: SK2020315143
 • Sídlo: Sano - Moderná výživa zvierat, Dlhé Diely I. 23/a, 84104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 02 Júla 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Zsolt Csorba Cseresznyefa utca 74 Tatabánya H-2800 Maďarsko 19.09.2013
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Bernard Waldinger GmbH 6 639 € (100%) Loiching 841 80 Nemecká spolková republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   02.10.2013Nový štatutárny orgán:
   Zsolt Csorba Cseresznyefa utca 74 Tatabánya H-2800 Maďarsko Vznik funkcie: 19.09.2013
   01.10.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Drevenák Slávičie údolie 102/A Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 14.12.2012
   26.01.2013Noví spoločníci:
   Bernard Waldinger GmbH Grafenwald 1a Loiching 841 80 Nemecká spolková republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Drevenák Slávičie údolie 102/A Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 14.12.2012
   25.01.2013Zrušeny spoločníci:
   Johann Bernhard Waldinger Grafenwald 1 Loiching SRN
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Johann Bernhard Waldinger Grafenwald 1 Loiching 8311 SRN Vznik funkcie: 21.11.2002
   12.03.2003Nový štatutárny orgán:
   Johann Bernhard Waldinger Grafenwald 1 Loiching 8311 SRN Vznik funkcie: 21.11.2002
   11.03.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Oľga Kralovičová SNP 19 Modra 900 01 Vznik funkcie: 06.03.2001 Skončenie funkcie: 21.11.2002
   05.08.2002Nové obchodné meno:
   Sano - Moderná výživa zvierat s.r.o.
   04.08.2002Zrušené obchodné meno:
   SLOVENSKÉ SANO s.r.o.
   06.03.2001Nový štatutárny orgán:
   Oľga Kralovičová SNP 19 Modra 900 01 Vznik funkcie: 06.03.2001 Skončenie funkcie: 21.11.2002
   05.03.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Daniel Kramár Planét 2 Bratislava 821 02
   10.11.1998Nové sidlo:
   Dlhé Diely I. 23/a Bratislava 841 04
   Noví spoločníci:
   Johann Bernhard Waldinger Grafenwald 1 Loiching SRN
   09.11.1998Zrušené sidlo:
   Dlhé Diely 23/a Bratislava 841 04
   Zrušeny spoločníci:
   Johann Bernhard Waldinger Grafenwald 1 Loiching SRN
   12.12.1996Nové sidlo:
   Dlhé Diely 23/a Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Daniel Kramár Planét 2 Bratislava 821 02
   11.12.1996Zrušené sidlo:
   Mierová 188 Bratislava 821 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Daniel Kramár Riazanská 50 Bratislava
   22.05.1995Nové sidlo:
   Mierová 188 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Daniel Kramár Riazanská 50 Bratislava
   21.05.1995Zrušené sidlo:
   Planét 2 Bratislava 821 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Daniel Kramár Planét 2 Bratislava 821 02
   02.07.1993Nové obchodné meno:
   SLOVENSKÉ SANO s.r.o.
   Nové sidlo:
   Planét 2 Bratislava 821 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti poľnohospodárstva
   Noví spoločníci:
   Johann Bernhard Waldinger Grafenwald 1 Loiching SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Daniel Kramár Planét 2 Bratislava 821 02