Vytvoriť faktúru

Mettler - Toledo - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 08.06.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Mettler - Toledo
IČO 31354211
DIČ 2020326000
IČ DPH SK2020326000
Dátum vzniku 12 Júla 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Mettler - Toledo
Hattalova 12
83103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 964 500 €
Zisk 239 666 €
Aktíva 1 346 384 €
Vlastný kapitál 851 294 €
Kontaktné informácie
Email predaj@mt.com
Webová stránka http://sk.mt.com;http://www.mt.com
Phone(s) +421244441220, +421244441222, +421484285393, +421244441221, +421244441223
Fax(es) 0244441221
Dátum aktualizácie údajov: 08.06.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,750,968
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,858
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,858
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 1,858
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,748,079
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 157,371
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 157,371
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 49,322
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 0
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 49,322
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 328,900
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 327,806
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 327,806
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,094
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 0
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,212,486
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,303
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,211,183
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,031
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,031
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,750,968
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 999,903
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 195,645
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 195,645
A.II. Emisné ážio (412) 0
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 99,582
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 19,565
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 19,565
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 0
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 0
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 445,445
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 445,445
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 239,666
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 751,065
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 624
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 624
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 13,522
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 13,522
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 654,436
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 451,261
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 451,261
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 75,944
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 38,569
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 14,168
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 74,441
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 53
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 82,483
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 14,719
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 67,764
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 0
Dátum aktualizácie údajov: 08.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 3,891,400
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 3,964,500
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3,380,610
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 510,790
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 18
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 73,082
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,638,089
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 2,462,137
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 56,337
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) -26,424
D. Služby (účtová skupina 51) 434,921
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 568,931
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 422,687
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 135,369
4. Sociálne náklady (527, 528) 10,875
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,577
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 444
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 444
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 126,244
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13,922
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 326,411
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 964,429
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 657
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 46
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 46
XII. Kurzové zisky (663) 523
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 88
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,379
O. Kurzové straty (563) 936
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,443
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,722
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 324,689
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 85,023
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 89,013
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -3,990
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 239,666
Dátum aktualizácie údajov: 08.06.2016
Dátum aktualizácie údajov: 08.06.2016