Vytvoriť faktúru

ALFA SECURITY - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ALFA SECURITY
IČO 31354262
DIČ 2020297125
IČ DPH SK2020297125
Dátum vzniku 14 Júna 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ALFA SECURITY
Galvaniho 7/C
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 320 €
Zisk -1 873 €
Aktíva 8 652 €
Vlastný kapitál 7 426 €
Kontaktné informácie
Email lastovkova.tatiana@zoznam.sk
Phone(s) 0903227165
Mobile phone(s) 0903227165
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 0
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 0
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08) 0
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 0
2. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 7,377
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 0
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 0
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 416
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,864
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 7,377
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 5,553
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 7,000
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 7,000
2. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 0
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 10,456
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 10,552
A.IV. Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416) 0
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -20,582
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,873
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,824
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 0
B.II. Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 1,824
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 863
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 0
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 0
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 1,320
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 0
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 1,320
III. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
IV. Aktivácia (účtová skupina 62) 0
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 0
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 0
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 2,134
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 0
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 0
C. Služby (účtová skupina 51) 2,123
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 11
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 0
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 0
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 0
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 0
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 0
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -814
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -803
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
VII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 0
VIII. Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665) 0
IX. Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666) 0
X. Výnosové úroky (662) 1
XI. Kurzové zisky (663) 0
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 0
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 100
J. Predané cenné papiere a podiely (561) 0
K. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 0
L. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 0
M. Nákladové úroky (562) 0
N. Kurzové straty (563) 0
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 100
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -99
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -913
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
Q. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-) (596) 0
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,873
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31354262 DIČ: 2020297125 IČ DPH: SK2020297125
 • Sídlo: ALFA SECURITY, Galvaniho 7/C, 82104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 14 Júna 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Tatiana Lastovková Stromová 42 Bratislava 831 01 16.03.1994
  Ing. Štefan Lastovka Hlavná 43 Bernolákovo 900 27 26.11.2002
  Ing. Tatiana Lastovková Hlavná 43 Bernolákovo 900 27 21.03.2014
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Štefan Lastovka 2 800 € (40%) Hlavná 43 Bernolákovo 900 27
  Ing. Tatiana Lastovková 4 200 € (60%) Hlavná 43 Bernolákovo 900 27
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   27.03.2014Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   účtovné poradenstvo
   činnosť podnikateľských poradcov
   počítačové služby
   poskytovanie informácií prostredníctvom internetu a z verejne prístupných zdrojov
   vydavateľská činnosť
   nakladanie s výsledkami duševnej tvorivej činnosti so suhlasom autora
   montáž, rekonštrukcia, údržba nevyhradených technických zariadení
   inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie
   služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
   Noví spoločníci:
   Ing. Tatiana Lastovková Hlavná 43 Bernolákovo 900 27
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tatiana Lastovková Hlavná 43 Bernolákovo 900 27 Vznik funkcie: 21.03.2014
   26.03.2014Zrušeny spoločníci:
   Tatiana Lastovková Stromová 42 Bratislava 831 01
   12.07.2006Nové sidlo:
   Galvaniho 7/C Bratislava 821 04
   11.07.2006Zrušené sidlo:
   Červeňova 6 Bratislava 811 03
   16.08.2005Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Lastovka Hlavná 43 Bernolákovo 900 27
   Tatiana Lastovková Stromová 42 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Tatiana Lastovková Stromová 42 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 16.03.1994
   Ing. Štefan Lastovka Hlavná 43 Bernolákovo 900 27 Vznik funkcie: 26.11.2002
   15.08.2005Zrušeny spoločníci:
   Štefan Lastovka Ušiakova 4 Bratislava 841 01
   Tatiana Lastovková Bartókova 2 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Štefan Lastovka Ušiakova 4 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 26.11.2002
   Tatiana Lastovková Bartókova 2 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 16.03.1994
   05.02.2003Nové sidlo:
   Červeňova 6 Bratislava 811 03
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť
   prieskum trhu
   marketing
   faktoring a forfaiting
   leasingová činnosť
   ekonomické a organizačné poradenstvo
   Noví spoločníci:
   Štefan Lastovka Ušiakova 4 Bratislava 841 01
   Tatiana Lastovková Bartókova 2 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Štefan Lastovka Ušiakova 4 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 26.11.2002
   Tatiana Lastovková Bartókova 2 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 16.03.1994
   04.02.2003Zrušené sidlo:
   Pražská 11 Bratislava 816 36
   Zrušeny predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Ladislav Hoffman Studenohorská 22 Bratislava
   Štefan Lastovka Ušiakova 4 Bratislava
   Tatiana Lastovková Bartókova 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Tatiana Lastovková Bartókova 2 Bratislava
   15.02.1999Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   JUDr. Ladislav Hoffman Studenohorská 22 Bratislava
   Štefan Lastovka Ušiakova 4 Bratislava
   Tatiana Lastovková Bartókova 2 Bratislava
   14.02.1999Zrušeny predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti;
   zriaďovanie poplašných zariadení;
   zabezpečenie stráženia majetku a osôb;
   služby súkromných detektívov
   zabezpečovanie stráženia majetku osôb
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Ladislav Hoffman Studenohorská 22 Bratislava
   Štefan Lastovka Ušiakova 4 Bratislava
   Tatiana Lastovková Bartókova 2 Bratislava
   18.04.1994Noví spoločníci:
   Štefan Lastovka Ušiakova 4 Bratislava
   Tatiana Lastovková Bartókova 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Tatiana Lastovková Bartókova 2 Bratislava
   17.04.1994Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Štefan Lastovka Bartókova 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Štefan Lastovka Bartókova 2 Bratislava
   15.12.1993Nové predmety činnosti:
   služby súkromných detektívov
   zabezpečovanie stráženia majetku osôb
   14.06.1993Nové obchodné meno:
   ALFA SECURITY spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Pražská 11 Bratislava 816 36
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti;
   zriaďovanie poplašných zariadení;
   zabezpečenie stráženia majetku a osôb;
   Noví spoločníci:
   JUDr. Ladislav Hoffman Studenohorská 22 Bratislava
   JUDr. Štefan Lastovka Bartókova 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Štefan Lastovka Bartókova 2 Bratislava