Vytvoriť faktúru

Závodisko, š.p. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 23.10.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Závodisko, š.p.
IČO 31354301
DIČ 2020353797
IČ DPH SK2020353797
Dátum vzniku 07 Júla 1993
Právna forma Štátny podnik
Sídlo Závodisko, š.p.
Starohájska 29
85269
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 531 514 €
Zisk -193 907 €
Aktíva 4 456 930 €
Vlastný kapitál 3 222 347 €
Kontaktné informácie
Email turf@zavodisko.sk
Phone(s) 0262411504, (00421)0262411504, 0262310965, 62246289, 0262246289
Mobile phone(s) +421911713289
Fax(es) 0262310864, 62315221, 0262315221
Dátum aktualizácie údajov: 23.10.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 4,258,282
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 3,651,658
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 3,651,658
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 2,004,702
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 466,638
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 46,751
4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ 165
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 1,133,402
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 603,226
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 14,816
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 14,816
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 40,272
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 39,956
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 39,956
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 316
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 548,138
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,508
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 543,630
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 3,398
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 3,398
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,258,282
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,028,439
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 2,971,659
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 2,971,659
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 250,687
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -193,907
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 116,332
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 158
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 158
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 90,908
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 55,836
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 55,836
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 9,262
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 12,740
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,759
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,311
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 25,266
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 14,306
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 10,960
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 1,113,511
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 42
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 1,113,469
Dátum aktualizácie údajov: 23.10.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,531,514
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 710,503
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 17,294
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 803,717
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,712,878
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 89,929
D. Služby (účtová skupina 51) 252,827
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 391,141
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 279,190
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 3,412
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 97,125
4. Sociálne náklady (527, 528) 11,414
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 20,543
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 117,908
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 117,908
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 17,683
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 822,847
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -181,364
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 367,747
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,292
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2,290
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2,290
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 11,520
O. Kurzové straty (563) 3
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 11,517
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -9,228
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -190,592
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 3,315
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 3,315
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -193,907
Dátum aktualizácie údajov: 23.10.2015
Dátum aktualizácie údajov: 23.10.2015