Vytvoriť faktúru

DHL Logistics - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 11.10.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno DHL Logistics
IČO 31354467
DIČ 2020317805
IČ DPH SK2020317805
Dátum vzniku 12 Júla 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DHL Logistics
Dialničná 2
90301
Senec
Finančné informácie
Tržby a výnosy 62 678 664 €
Zisk 409 708 €
Aktíva 22 352 674 €
Vlastný kapitál 3 897 835 €
Kontaktné informácie
Email andrea.jancova@dhl.com
Phone(s) 042102
Dátum aktualizácie údajov: 11.10.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 18,798,623
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,868,778
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 396,240
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 379,961
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 16,279
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,472,538
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 160,865
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 1,151,975
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 159,698
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 16,176,758
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 35,235
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 35,235
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 1,376,780
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 22,128
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 22,128
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 1,354,652
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 14,755,211
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 10,715,338
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,258,665
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 8,456,673
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 3,961,989
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 52,229
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 25,655
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 9,532
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 9,532
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 753,087
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 132,028
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 621,059
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 18,798,623
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,353,929
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 1,760,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 1,760,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 176,000
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 176,000
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 8,221
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) 8,221
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 409,708
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 16,444,694
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 4,000,486
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 4,000,486
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 386,114
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 386,114
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 7,209,487
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 4,731,482
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 523,458
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,208,024
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,077,231
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 703,114
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 631,775
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 65,885
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 4,848,607
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 259,577
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 4,589,030
Dátum aktualizácie údajov: 11.10.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 62,673,090
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 62,678,664
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 61,651,449
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 6,886
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 8,372
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,011,957
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 61,837,792
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 3,625,759
D. Služby (účtová skupina 51) 32,512,243
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 24,537,554
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 17,443,900
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 5,959,461
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,134,193
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 15,962
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,245,836
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,245,836
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 7,809
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 7,735
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) -115,106
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 840,872
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 25,520,333
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 218,140
XII. Kurzové zisky (663) 216,828
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 1,312
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 361,177
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 65,295
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 65,295
O. Kurzové straty (563) 200,518
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 95,364
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -143,037
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 697,835
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 288,127
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,118,166
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -830,039
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 409,708
Dátum aktualizácie údajov: 11.10.2016
Dátum aktualizácie údajov: 11.10.2016