Vytvoriť faktúru

ALTRON SK - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 23.10.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ALTRON SK
IČO 31354521
DIČ 2020336230
IČ DPH SK2020336230
Dátum vzniku 15 Júla 1993
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo ALTRON SK
Galvániho 15C
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 6 523 517 €
Zisk 96 162 €
Aktíva 785 205 €
Vlastný kapitál 414 140 €
Kontaktné informácie
Email altron.sk@altron.net
Webová stránka http://www.altron.sk
Phone(s) +421259308312
Fax(es) 0259308312
Dátum aktualizácie údajov: 23.10.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,429,887
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 12,031
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 12,031
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 10,936
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 1,095
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,414,094
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 95,334
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 545
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 94,789
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 30,038
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 30,038
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,098,872
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 708,537
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 708,537
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 369,877
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5,441
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 15,017
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 189,850
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 5,256
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 184,594
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 3,762
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 3,762
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,429,887
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 469,319
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 300,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 300,000
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 13,157
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 60,000
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 60,000
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 96,162
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 949,006
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 395
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 395
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 851,158
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 761,589
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 761,589
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 28,261
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 22,058
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 27,253
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 11,997
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 97,338
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 34,295
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 63,043
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 115
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 11,562
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 11,562
Dátum aktualizácie údajov: 23.10.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 6,523,517
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 6,523,517
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 822,269
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 5,701,248
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,382,545
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 547,571
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 3,383,841
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 4,140
D. Služby (účtová skupina 51) 1,730,991
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 707,697
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 504,505
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 191,140
4. Sociálne náklady (527, 528) 12,052
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 255
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 7,456
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 7,456
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 594
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 140,972
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 856,974
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,255
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2,255
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2,255
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 12,934
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 309
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 309
O. Kurzové straty (563) 76
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 12,549
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -10,679
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 130,293
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 34,131
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 39,756
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -5,625
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 96,162
Dátum aktualizácie údajov: 23.10.2015
Dátum aktualizácie údajov: 23.10.2015