Vytvoriť faktúru

ULMA Construccion SK - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 04.11.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno ULMA Construccion SK
IČO 31354718
DIČ 2020329201
IČ DPH SK2020329201
Dátum vzniku 29 Júna 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ULMA Construccion SK
Bojnická 20
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 4 574 741 €
Zisk 562 601 €
Aktíva 2 746 397 €
Vlastný kapitál 1 255 965 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421244646931, +421244453625, +421244646932, +421244646933, +421244646934, +421244646935, +421244646936
Mobile phone(s) +421903700563, +421903700564, +421911577433, +421911700428, +421911700425, +421911700458, +421911700539, +421911700513, +421911700578, +421911700681, +421911700
Fax(es) 0249102922
Dátum aktualizácie údajov: 04.11.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 3,535,358
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,466,684
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,466,684
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 1,466,684
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,051,955
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 43,455
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 43,455
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 174,240
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 4,900
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,900
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 169,340
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,222,706
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,212,010
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,212,010
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 10,414
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 282
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 611,554
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 11,664
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 599,890
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 16,719
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 16,719
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,535,358
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,002,534
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 169,290
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 169,290
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 535,110
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 16,929
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 16,929
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 497
2. Ostatné fondy (427, 42X) 497
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 718,107
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,322,365
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -604,258
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 562,601
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,469,660
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,388
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,388
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,327,449
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,176,846
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,176,846
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 32,408
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 18,832
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 99,363
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 63,018
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 11,418
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 51,600
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 77,805
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 63,164
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 63,164
Dátum aktualizácie údajov: 04.11.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 4,511,904
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 4,574,741
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 261,205
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 3,809,549
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 441,150
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 62,837
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,822,197
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 183,531
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 135,505
D. Služby (účtová skupina 51) 1,729,158
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 697,659
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 503,356
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 177,730
4. Sociálne náklady (527, 528) 16,573
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,912
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 546,446
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 546,446
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 178,238
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 334,520
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13,228
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 752,544
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,022,560
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 68
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 16
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 16
XII. Kurzové zisky (663) 52
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 6,769
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 3,358
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 3,358
O. Kurzové straty (563) 613
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,798
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -6,701
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 745,843
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 183,242
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 218,536
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -35,294
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 562,601
Dátum aktualizácie údajov: 04.11.2016
Dátum aktualizácie údajov: 04.11.2016
 • IČO:31354718 DIČ: 2020329201 IČ DPH: SK2020329201
 • Sídlo: ULMA Construccion SK, Bojnická 20, 83104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 29 Júna 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Miroslav Kapoun, MBA Sladovní 1406 Kojetín 752 01 Česká republika 05.12.2013
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  ULMA CONSTRUCTION S.P.A. 169 290 € (100%) Monguelfo - Tesido 390 35 Talianska republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   12.12.2013Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Kapoun , MBA Sladovní 1406 Kojetín 752 01 Česká republika Vznik funkcie: 05.12.2013
   07.11.2012Noví spoločníci:
   ULMA CONSTRUCTION S.P.A. Zona Industriale Monguelfo - Tesido 390 35 Talianska republika
   30.11.2011Nové sidlo:
   Bojnická 20 Bratislava 831 04
   07.07.2009Nové obchodné meno:
   ULMA Construccion SK, s. r. o.
   17.08.2005Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti;
   29.06.1993Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti;
   poradenstvo v oblasti stavebníctva;
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ