Vytvoriť faktúru

ULMA Construccion SK - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ULMA Construccion SK
IČO 31354718
DIČ 2020329201
IČ DPH SK2020329201
Dátum vzniku 29 Júna 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ULMA Construccion SK
Bojnická 20
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 493 889 €
Zisk 188 968 €
Aktíva 2 746 397 €
Vlastný kapitál 1 255 965 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421244646931, +421244453625, +421244646932, +421244646933, +421244646934, +421244646935, +421244646936
Mobile phone(s) +421903700563, +421903700564, +421911577433, +421911700428, +421911700425, +421911700458, +421911700539, +421911700513, +421911700578, +421911700681, +421911700
Fax(es) 0249102922
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,849,799
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,213,891
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,213,891
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 1,213,891
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,615,391
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 77,027
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 77,027
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 138,945
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 4,900
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,900
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 134,045
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,331,449
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,328,485
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,328,485
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,743
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 221
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 67,970
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 8,278
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 59,692
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 20,517
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 20,517
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,849,799
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,445,184
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 169,290
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 169,290
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 535,110
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 17,426
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 17,426
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 2,751
2. Ostatné fondy (427, 42X) 2,751
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 531,639
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,135,897
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -604,258
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 188,968
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,356,847
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 181,599
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,140,165
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 935,008
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 935,008
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 25,493
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 16,639
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 163,025
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 35,083
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 20,083
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 15,000
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 47,768
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 47,768
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 3,493,889
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 221,582
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 2,945,469
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 224,543
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 102,295
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,280,555
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 143,539
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 90,003
D. Služby (účtová skupina 51) 1,214,584
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 630,200
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 458,450
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 157,581
4. Sociálne náklady (527, 528) 14,169
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 10,498
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 516,280
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 516,280
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 144,805
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 512,235
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 18,411
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 213,334
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,718,925
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 65
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 11
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 11
XII. Kurzové zisky (663) 54
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 14,543
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 11,022
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 11,022
O. Kurzové straty (563) 293
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,228
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -14,478
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 198,856
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 9,888
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 143,662
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -133,774
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 188,968
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31354718 DIČ: 2020329201 IČ DPH: SK2020329201
 • Sídlo: ULMA Construccion SK, Bojnická 20, 83104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 29 Júna 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Miroslav Kapoun, MBA Sladovní 1406 Kojetín 752 01 Česká republika 05.12.2013
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  ULMA CONSTRUCTION S.P.A. 169 290 € (100%) Monguelfo - Tesido 390 35 Talianska republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   12.12.2013Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Kapoun , MBA Sladovní 1406 Kojetín 752 01 Česká republika Vznik funkcie: 05.12.2013
   11.12.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Pablo Vázquez Mates Pitzäcker 19 Rasun di Sopra 390 30 Talianska republika Vznik funkcie: 01.10.2010
   07.11.2012Noví spoločníci:
   ULMA CONSTRUCTION S.P.A. Zona Industriale Monguelfo - Tesido 390 35 Talianska republika
   06.11.2012Zrušeny spoločníci:
   ALPI A.G. Zona Industriale Monguelfo - Tesido 390 35 Talianska republika
   30.11.2011Nové sidlo:
   Bojnická 20 Bratislava 831 04
   29.11.2011Zrušené sidlo:
   Rybničná 38/K Bratislava 831 06
   12.10.2010Nový štatutárny orgán:
   Pablo Vázquez Mates Pitzäcker 19 Rasun di Sopra 390 30 Talianska republika Vznik funkcie: 01.10.2010
   11.10.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Zlatohlavý Štúrova 3 Trebišov 075 01 Vznik funkcie: 01.01.2009
   03.12.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Hana Fialová U Slunečních lázni 1140 Liberec 460 14 Česká republika
   30.10.2009Noví spoločníci:
   Ing. Hana Fialová U Slunečních lázni 1140 Liberec 460 14 Česká republika
   29.10.2009Zrušeny spoločníci:
   Bronislav Fiala U Slunečních lázní 1140 Liberec 460 14 Česká republika
   07.07.2009Nové obchodné meno:
   ULMA Construccion SK, s. r. o.
   Nové sidlo:
   Rybničná 38/K Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Zlatohlavý Štúrova 3 Trebišov 075 01 Vznik funkcie: 01.01.2009
   06.07.2009Zrušené obchodné meno:
   BEPATECH BRATISLAVA, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Rybničná 38/K Bratislava 831 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Eller Jégeho 9 Bratislava
   15.01.2009Zrušeny spoločníci:
   Alpi East, s.r.o. Studená 3 Bratislava 821 04
   Tomáš Hirsch Husitská 10 Brno 612 00 Česká republika
   Ing. Václav Jilma Moskevská 50 Praha 10 101 00 Česká republika
   16.10.2007Nové sidlo:
   Rybničná 38/K Bratislava 831 07
   15.10.2007Zrušené sidlo:
   Studená 3 Bratislava 821 04
   18.04.2007Noví spoločníci:
   Alpi East, s.r.o. Studená 3 Bratislava 821 04
   17.04.2007Zrušeny spoločníci:
   Ján Eller Jégeho 9 Bratislava 821 08
   17.08.2005Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti;
   Noví spoločníci:
   ALPI A.G. Zona Industriale Monguelfo - Tesido 390 35 Talianska republika
   Ján Eller Jégeho 9 Bratislava 821 08
   Bronislav Fiala U Slunečních lázní 1140 Liberec 460 14 Česká republika
   Tomáš Hirsch Husitská 10 Brno 612 00 Česká republika
   Ing. Václav Jilma Moskevská 50 Praha 10 101 00 Česká republika
   16.08.2005Zrušeny spoločníci:
   BEPATECH spol. s r.o., Moskovská 50 Praha 10 Česká republika
   16.06.1999Noví spoločníci:
   BEPATECH spol. s r.o., Moskovská 50 Praha 10 Česká republika
   15.06.1999Zrušeny spoločníci:
   BEPATECH spol. s r.o., Moskovská 50 Praha 10 Česká republika
   29.06.1993Nové obchodné meno:
   BEPATECH BRATISLAVA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Studená 3 Bratislava 821 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti;
   poradenstvo v oblasti stavebníctva;
   Noví spoločníci:
   BEPATECH spol. s r.o., Moskovská 50 Praha 10 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ján Eller Jégeho 9 Bratislava