Vytvoriť faktúru

D.N.TRADE - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno D.N.TRADE
IČO 31354742
DIČ 2020915072
IČ DPH SK2020915072
Dátum vzniku 06 Júla 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo D.N.TRADE
Mierová ul. 64
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 340 934 €
Zisk -79 043 €
Aktíva 160 152 €
Vlastný kapitál -8 402 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0243633555
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,432,252
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,226,547
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,226,547
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 29,040
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 847,073
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 350,434
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 205,457
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 70,642
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 47
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 70,595
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 54,771
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 11,701
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 11,701
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 35,742
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 7,328
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 80,044
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 33,160
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 46,884
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 248
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 248
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,432,252
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -87,445
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 11,618
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 11,618
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 49
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 49
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -20,069
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -20,069
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -79,043
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,453,586
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 374,642
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 369,200
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 44
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 5,398
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 787,330
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 259,273
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 218,397
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 218,397
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 25,000
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 6,819
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 4,326
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,717
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,014
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 7,341
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 7,341
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 25,000
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 66,111
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 66,111
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 327,520
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 340,934
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 324,546
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 2,974
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 13,414
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 406,068
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 303,276
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 20,688
D. Služby (účtová skupina 51) 17,675
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 28,053
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 20,240
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 7,070
4. Sociálne náklady (527, 528) 743
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 455
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 18,357
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 18,357
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 13,135
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,429
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -65,134
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -14,119
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 12,951
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 11,032
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 11,032
O. Kurzové straty (563) 41
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,878
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -12,949
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -78,083
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -79,043
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31354742 DIČ: 2020915072 IČ DPH: SK2020915072
 • Sídlo: D.N.TRADE, Mierová ul. 64, 82105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 06 Júla 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Milan Čerňan Višňová 34 Ivanka pri Dunaji 900 28 29.06.1995
  Ing. Jozef Neština A. Grznára 4709/28 Topoľčany 955 03 01.09.2010
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  D.W.N. holding a. s. 11 618 € (14.4%) Bratislava 821 05
  Prof. MUDr. Ján Štencl, CSc. 69 300 € (85.6%) Novosvetská 1220/25 Bratislava-Staré Mesto 811 06
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   22.05.2015Noví spoločníci:
   Prof. MUDr. Ján Štencl , CSc. Novosvetská 1220/25 Bratislava-Staré Mesto 811 06
   13.02.2014Nové predmety činnosti:
   maloobchod a veľkoobchod s pevnými, kvapalnými a plynnými palivami, s pohonnými látkami, s olejmi a mazivami
   poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
   čistiace a upratovacie služby - prevádzkovanie autoumyvárne
   10.09.2010Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Neština A. Grznára 4709/28 Topoľčany 955 03 Vznik funkcie: 01.09.2010
   09.09.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   14.02.2010Zrušeny spoločníci:
   Anna Zubovská Kúpeľná 7/447 Bojnice 972 01
   13.06.2008Noví spoločníci:
   Anna Zubovská Kúpeľná 7/447 Bojnice 972 01
   05.04.2008Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti chemickej výroby
   Noví spoločníci:
   D.W.N. holding a. s. Mierová 64 Bratislava 821 05
   04.04.2008Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   Zrušeny spoločníci:
   Prof.MUDr. Ján Štencl , CSc. Novosvetská 25 Bratislava
   25.03.2005Nové sidlo:
   Mierová ul. 64 Bratislava 821 05
   24.03.2005Zrušené sidlo:
   Syslia 27 Bratislava 821 05
   23.06.2003Nové sidlo:
   Syslia 27 Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   Prof.MUDr. Ján Štencl , CSc. Novosvetská 25 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Milan Čerňan Višňová 34 Ivanka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 29.06.1995
   22.06.2003Zrušené sidlo:
   Pražská 9 Bratislava 811 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ján Štencl Novosvetská 25 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Milan Čerňan Vranovská 55 Bratislava 851 01
   Ing. Pavol Kostka Sokolská 3 Bratislava 811 03 Skončenie funkcie: 30.12.2002
   07.09.1998Nové sidlo:
   Pražská 9 Bratislava 811 04
   Noví spoločníci:
   Ján Štencl Novosvetská 25 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Čerňan Vranovská 55 Bratislava 851 01
   Ing. Pavol Kostka Sokolská 3 Bratislava 811 03 Skončenie funkcie: 30.12.2002
   06.09.1998Zrušené sidlo:
   Fedinova 16 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ján Štencl Novosvetská 25 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Čerňan Vranovská 55 Bratislava 851 01
   Dr. Danica Slosáriková Fedinova 16 Bratislava 851 00
   19.07.1995Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Milan Čerňan Vranovská 55 Bratislava 851 01
   18.07.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   08.02.1995Noví spoločníci:
   Ján Štencl Novosvetská 25 Bratislava
   07.02.1995Zrušeny spoločníci:
   Ján Štencl Novosvetská 25 Bratislava
   Josef Fantík Vyšehořovice 90 Mochov 250 87 Česká republika
   06.07.1993Nové obchodné meno:
   D.N.TRADE, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Fedinova 16 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ján Štencl Novosvetská 25 Bratislava
   Josef Fantík Vyšehořovice 90 Mochov 250 87 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Dr. Danica Slosáriková Fedinova 16 Bratislava 851 00