Vytvoriť faktúru

ArcGEO Information Systems - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ArcGEO Information Systems
IČO 31354882
DIČ 2020317761
IČ DPH SK2020317761
Dátum vzniku 23 Júla 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ArcGEO Information Systems
Blagoevova 9
85104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 306 631 €
Zisk 307 306 €
Aktíva 2 948 023 €
Vlastný kapitál 686 213 €
Kontaktné informácie
Email info@arcgeo.sk
Phone(s) 0249203701, 0243413266, 0249203716
Fax(es) 0249203705
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 3,856,489
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 386,918
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 0
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 0
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 0
7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 371,854
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 23,077
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 236,829
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 111,948
4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ 0
5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ 0
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 0
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 0
9. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098 0
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 15,064
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 15,064
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 0
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 0
4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 0
5. Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 0
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 0
7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/ 0
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 0
9. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA) 0
10. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/ 0
11. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,983,666
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 0
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 0
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 0
3. Výrobky (123) - /194/ 0
4. Zvieratá (124) - /195/ 0
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 0
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 0
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 0
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 0
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 0
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 0
6. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 0
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 0
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 649,437
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 592,512
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 592,512
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 0
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 0
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 0
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 56,925
8. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 0
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 0
B.IV.1. Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
2. Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
3. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252) 0
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 0
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,334,229
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,796
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,332,433
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 485,905
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 289,242
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 196,663
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 0
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 0
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,856,489
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 499,526
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 42,324
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 42,324
2. Zmena základného imania +/- 419 0
3. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 0
A.II. Emisné ážio (412) 0
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 137,642
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 4,232
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 4,232
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 0
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 0
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 0
2. Ostatné fondy (427, 42X) 0
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 8,022
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 8,022
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) 0
3. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416) 0
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 0
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 0
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) 0
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 307,306
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,477,595
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,807,629
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) 0
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) 0
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 0
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 0
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 0
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 0
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 1,782,983
6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 0
7. Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) 0
8. Vydané dlhopisy (473A/-/255A) 0
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 19,865
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 0
11. Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) 0
12. Odložený daňový záväzok (481A) 4,781
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 0
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 0
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 0
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 653,603
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 329,303
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 0
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 0
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 329,303
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 0
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 0
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 0
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 119,807
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 45,843
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 29,861
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 128,779
9. Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) 0
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 10
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 16,363
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 16,363
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 0
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 879,368
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 0
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 0
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 431,675
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 447,693
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 3,293,836
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 3,306,631
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 864,919
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 0
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 2,427,455
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 0
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,200
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 13,057
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,751,473
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 579,369
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 35,405
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 0
D. Služby (účtová skupina 51) 1,442,828
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 634,491
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 472,900
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 0
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 149,255
4. Sociálne náklady (527, 528) 12,336
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,573
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 50,267
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 50,267
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 0
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 0
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 0
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,540
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 555,158
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,234,772
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 17,255
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 0
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 0
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 0
2. Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A) 0
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 0
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 0
X.1. Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A) 0
2. Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A) 0
3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) 0
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 261
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 0
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 261
XII. Kurzové zisky (663) 16,994
XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 0
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 0
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 177,053
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 0
L. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 0
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 0
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 163,387
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 0
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 163,387
O. Kurzové straty (563) 12,301
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 0
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,365
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -159,798
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 395,360
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 88,054
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 87,047
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 1,007
S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 0
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 307,306
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31354882 DIČ: 2020317761 IČ DPH: SK2020317761
 • Sídlo: ArcGEO Information Systems, Blagoevova 9, 85104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 23 Júla 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. arch. Adolf Priesol Strmý vŕšok 103 Bratislava 841 06 23.07.1993
  Ing. Peter Nemec Pri Bielom kríži 17 Bratislava 23.07.1993
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. arch. Adolf Priesol 8 465 € (20%) Strmý vŕšok 103 Bratislava 841 06
  Ing. Peter Nemec 4 216 € (10%) Pri Bielom kríži 17 Bratislava
  SynerGIS Informationssysteme GmbH 29 643 € (70%) Wien 1120 Rakúska republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   30.10.2008Nové sidlo:
   Blagoevova 9 Bratislava 851 04
   Noví spoločníci:
   Ing. arch. Adolf Priesol Strmý vŕšok 103 Bratislava 841 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. arch. Adolf Priesol Strmý vŕšok 103 Bratislava 841 06 Vznik funkcie: 23.07.1993
   29.10.2008Zrušené sidlo:
   Nevädzova 5 Bratislava 821 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Adolf Priesol Kimovská 16 Zvolen 960 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. arch. Adolf Priesol Kimovská 16 Zvolen Vznik funkcie: 23.07.1993
   08.11.2006Noví spoločníci:
   SynerGIS Informationssysteme GmbH Euro Plaza Gebäude E Technologiestrasse 10 Wien 1120 Rakúska republika
   Ing. arch. Adolf Priesol Kimovská 16 Zvolen 960 01
   07.11.2006Zrušeny spoločníci:
   SynerGIS Informationssysteme GmbH Amalienstrasse 65 Wien 1130 Rakúska republika
   Ing. Igor Mikláš Smolenická 8 Bratislava 821 03
   Ing. arch. Adolf Priesol Kimovská 16 Zvolen
   22.06.2004Nové obchodné meno:
   ArcGEO Information Systems spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   elektronické spracovanie dát a starostlivosť o elektronicky spracovné dáta
   Noví spoločníci:
   SynerGIS Informationssysteme GmbH Amalienstrasse 65 Wien 1130 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Nemec Pri Bielom kríži 17 Bratislava Vznik funkcie: 23.07.1993
   Ing. arch. Adolf Priesol Kimovská 16 Zvolen Vznik funkcie: 23.07.1993
   21.06.2004Zrušené obchodné meno:
   ArcGEO Informations systems spol. s r.o.
   Zrušeny predmety činnosti:
   ekonomické spracovanie dát a starostlivosť o elektronicky spracované dáta
   Zrušeny spoločníci:
   DATAMED informationssysteme Gesellschaft m.b.H. Wien Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Nemec Pri Bielom kríži 17 Bratislava
   Ing. arch. Adolf Priesol Kimovská 16 Zvolen
   12.09.1995Noví spoločníci:
   Ing. Igor Mikláš Smolenická 8 Bratislava 821 03
   Ing. arch. Adolf Priesol Kimovská 16 Zvolen
   11.09.1995Zrušeny spoločníci:
   Doc. Ing. arch. Peter Gandl , CSc. Laurinská 19 Bratislava
   Ing. Igor Mikláš Karpatská 1 Nové Mesto nad Váhom
   Ing. arch. Adolf Priesol Kimovská 16 Zvolen
   23.07.1993Nové obchodné meno:
   ArcGEO Informations systems spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Nevädzova 5 Bratislava 821 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť s elektronicky spracovanými dátami a technickými zariadeniami všetkého druhu pre elektronické spracovanie dát
   obchodná a realizačná činnosť v oblasti zostavovania, predaja, prenájmu a starost- livosti o software najmä pre GIS
   realizácia obchodných prípadov každého druhu najmä s hardware a software
   poradenské, školiace a konzultačné služby
   ekonomické spracovanie dát a starostlivosť o elektronicky spracované dáta
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Nemec Pri Bielom kríži 17 Bratislava
   DATAMED informationssysteme Gesellschaft m.b.H. Wien Rakúska republika
   Doc. Ing. arch. Peter Gandl , CSc. Laurinská 19 Bratislava
   Ing. Igor Mikláš Karpatská 1 Nové Mesto nad Váhom
   Ing. arch. Adolf Priesol Kimovská 16 Zvolen
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Nemec Pri Bielom kríži 17 Bratislava
   Ing. arch. Adolf Priesol Kimovská 16 Zvolen