Vytvoriť faktúru

BARBA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 02.05.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno BARBA
IČO 31354904
DIČ 2020870049
IČ DPH SK2020870049
Dátum vzniku 22 Júla 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BARBA
Drieňová 34
82102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 993 031 €
Zisk 53 557 €
Aktíva 287 828 €
Vlastný kapitál 230 945 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421918549782
Fax(es) 0244882390
Dátum aktualizácie údajov: 02.05.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,074,163
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 141,055
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 8,298
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 8,298
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 132,757
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 38,406
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 94,351
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,932,143
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 13,197
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 13,197
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 13,197
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,601,386
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,601,386
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,601,386
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 317,560
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 315,215
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,345
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 965
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 965
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,074,163
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,859,997
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 66,388
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 66,388
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 730
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,739,322
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,785,449
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -46,127
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 53,557
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 213,349
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 90,381
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 79,947
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 79,947
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,211
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,382
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,841
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 400
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 400
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 122,568
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 817
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 817
Dátum aktualizácie údajov: 02.05.2016
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 3,993,031
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,435,005
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 2,558,026
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,922,864
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,109,490
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 7,280
D. Služby (účtová skupina 51) 2,764,945
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 41,069
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 30,255
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 10,633
4. Sociálne náklady (527, 528) 181
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 80
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 70,167
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 111,316
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,504
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 156
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 156
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,348
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,504
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 68,663
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 15,106
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 15,106
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 53,557
Dátum aktualizácie údajov: 02.05.2016
Dátum aktualizácie údajov: 02.05.2016