Vytvoriť faktúru

TONDACH SLOVENSKO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 05.01.2017
Všeobecné informácie
Obchodné meno TONDACH SLOVENSKO
IČO 31354912
DIČ 2020343864
IČ DPH SK2020343864
Dátum vzniku 21 Júla 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TONDACH SLOVENSKO
Nádražná 79/28
97213
Nitrianske Pravno
Finančné informácie
Tržby a výnosy 10 347 952 €
Zisk -1 705 818 €
Aktíva 11 761 344 €
Vlastný kapitál 6 660 855 €
Kontaktné informácie
Email centrala@tondach.sk
Webová stránka http://www.tondach.sk
Phone(s) +421465447182, +421465447181, +421465447183
Fax(es) 0465189946
Dátum aktualizácie údajov: 05.01.2017
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 9,708,484
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 5,059,402
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 154,821
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 154,821
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 4,904,581
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 640,402
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 3,245,066
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 997,781
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 21,332
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 0
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,548,624
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 552,555
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 110,803
3. Výrobky (123) - /194/ 0
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 441,752
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 0
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 3,899,671
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,390,085
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,563,416
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 826,669
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 1,291,148
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 12,303
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 206,135
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 96,398
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 16,491
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 79,907
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 100,458
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 92,359
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 8,099
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 9,708,484
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,929,996
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 14,937,264
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 14,937,264
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 7,819,523
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 94,046
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 94,046
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -17,215,019
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,837,450
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -19,052,469
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,705,818
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,778,488
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 5,026,952
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 5,000,000
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 17,441
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 9,511
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 99,156
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 9,486
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 89,670
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 591,766
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 477,353
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 217,205
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 260,148
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 46,801
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 33,778
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 15,193
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 18,641
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 60,614
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 37,105
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 23,509
Dátum aktualizácie údajov: 05.01.2017
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 9,454,088
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 10,347,952
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 9,431,568
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 5,067
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 17,453
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 706
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 0
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 84,821
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 808,337
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 11,930,637
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 7,256,847
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 157,574
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 147,851
D. Služby (účtová skupina 51) 1,167,087
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 830,224
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 613,550
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 200,153
4. Sociálne náklady (527, 528) 16,521
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 23,558
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,862,986
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,870,115
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) -7,129
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 38,814
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 66,455
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 379,241
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,582,685
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 725,435
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 340
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 340
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 340
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 120,587
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 1,000
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 108,830
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 108,830
O. Kurzové straty (563) 221
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 10,536
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -120,247
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,702,932
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,886
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,886
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,705,818
Dátum aktualizácie údajov: 05.01.2017
Dátum aktualizácie údajov: 05.01.2017