Vytvoriť faktúru

TONDACH SLOVENSKO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 08.10.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TONDACH SLOVENSKO
IČO 31354912
DIČ 2020343864
IČ DPH SK2020343864
Dátum vzniku 21 Júla 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TONDACH SLOVENSKO
Nádražná 79/28
97213
Nitrianske Pravno
Finančné informácie
Tržby a výnosy 9 432 160 €
Zisk -1 025 040 €
Aktíva 11 761 344 €
Vlastný kapitál 6 660 855 €
Kontaktné informácie
Email centrala@tondach.sk
Webová stránka http://www.tondach.sk
Phone(s) +421465447182, +421465447181, +421465447183
Fax(es) 0465189946
Dátum aktualizácie údajov: 08.10.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 10,164,864
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 6,581,407
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 5,803
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 5,803
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 6,575,604
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 640,402
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 3,685,114
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 2,238,757
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 11,331
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,482,510
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 748,499
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 248,687
3. Výrobky (123) - /194/ 0
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 499,812
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 95,664
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 95,664
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,366,830
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,168,792
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,168,792
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 198,038
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 271,517
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 5,259
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 266,258
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 100,947
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 93,459
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 7,488
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 10,164,864
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,635,814
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 14,937,264
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 14,937,264
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 7,819,523
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 94,046
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 94,046
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -16,189,979
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,837,450
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -18,027,429
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,025,040
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,529,050
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 46,084
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 17,974
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 28,110
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 86,961
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 5,000
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 81,961
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 4,336,420
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 182,671
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 182,671
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 4,017,630
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 34,338
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 25,050
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 52,522
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 24,209
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 59,585
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 29,669
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 29,916
Dátum aktualizácie údajov: 08.10.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 8,293,342
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 9,432,160
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 8,275,327
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) -6,148
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 24,163
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -40,243
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 33,434
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 403,795
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 741,832
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10,444,318
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 6,594,281
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 143,060
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 20,263
D. Služby (účtová skupina 51) 1,020,509
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 764,035
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 570,072
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 178,820
4. Sociálne náklady (527, 528) 15,143
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 28,578
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,507,834
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,524,239
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) -16,405
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 147,357
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -167,879
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 386,280
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,012,158
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 508,420
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 28,907
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 28,656
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 228
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 228
XII. Kurzové zisky (663) 23
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 38,902
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 758
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 28,847
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 28,847
O. Kurzové straty (563) 64
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 9,233
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -9,995
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,022,153
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,887
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,887
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,025,040
Dátum aktualizácie údajov: 08.10.2015
Dátum aktualizácie údajov: 08.10.2015