Vytvoriť faktúru

BISAKU COMPANY - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BISAKU COMPANY
IČO 31355170
DIČ 2020296718
IČ DPH SK2020296718
Dátum vzniku 26 Júla 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BISAKU COMPANY
Obchodná 32
81106
Bratislava
Finančné informácie
Aktíva 323 637 €
Vlastný kapitál -128 950 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0905205800
Mobile phone(s) 0905205800, 0905752099
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 323,637
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2,203
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 2,203
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 2,203
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 321,434
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 321,389
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 321,389
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 45
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 45
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 323,637
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -128,950
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -135,589
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 4,929
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -140,518
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 452,587
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 423,008
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 959
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 422,049
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 29,579
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 889
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 889
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,006
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 11,380
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 13,545
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,759
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 0
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 0
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 0
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 0
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 0
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 0
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 0
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 0
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 0
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 0
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 0
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 0
D. Služby (účtová skupina 51) 0
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 0
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 0
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 0
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 0
4. Sociálne náklady (527, 528) 0
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 0
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 0
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 0
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 0
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 0
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 0
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 0
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 0
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 0
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 0
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 0
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 0
2. Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A) 0
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 0
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 0
X.1. Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A) 0
2. Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A) 0
3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) 0
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 0
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 0
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 0
XII. Kurzové zisky (663) 0
XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 0
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 0
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 0
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 0
L. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 0
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 0
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 0
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 0
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 0
O. Kurzové straty (563) 0
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 0
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 0
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 0
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 0
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 0
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 0
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 0
S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 0
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 0
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31355170 DIČ: 2020296718 IČ DPH: SK2020296718
 • Sídlo: BISAKU COMPANY, Obchodná 32, 81106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 26 Júla 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Kristijan Bisaki dlhodobý pobyt na území SR : Železničiarska 3184/5 Bratislava 811 04 26.07.1993
  Prenk Bisaki Murgašova 3196/6 Bratislava 811 04 26.07.1993
  Eleonora Bisaki Murgašova 3196/6 Bratislava 811 04 18.11.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Kristijan Bisaki 996 € (14.6%) dlhodobý pobyt na území SR : Železničiarska 3184/5 Bratislava 811 04
  Prenk Bisaki 2 524 € (36.9%) Murgašova 3196/6 Bratislava 811 04
  Eleonora Bisaki 1 328 € (19.4%) Murgašova 3196/6 Bratislava 811 04
  Erik Bisaki 996 € (14.6%) Novigrad Chorvátsko
  Džulijeta Bisaki 996 € (14.6%) Novi Grad Chorvátsko
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   06.06.2011Zrušeny spoločníci:
   Pal Bisaki J. Milovac 6 Novigrad Chorvátsko
   20.10.2004Noví spoločníci:
   Eleonora Bisaki pobyt na území SR : Murgašova 3196/6 Bratislava 811 04
   Prenk Bisaki pobyt na území SR : Murgašova 3196/6 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   Kristijan Bisaki dlhodobý pobyt na území SR : Železničiarska 3184/5 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 26.07.1993
   Prenk Bisaki pobyt na území SR : Murgašova 3196/6 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 26.07.1993
   Eleonora Bisaki pobyt na území SR : Murgašova 3196/6 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 18.11.1997
   19.10.2004Zrušeny spoločníci:
   Prenk Bisaki Velika ul. 006 Novigrad Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Fraňa Kráľa 33 Bratislava
   Eleonora Bisaki Velika ul. 006 Novigrad Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Fraňa Kráľa 33 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Kristijan Bisaki dlhodobý pobyt na území SR : Fraňa Kráľa 985/33 Bratislava
   Prenk Bisaki Velika ul. 006 Novigrad Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Fraňa Kráľa 33 Bratislava
   Eleonora Bisaki Velika ul. 006 Novigrad Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Fraňa Kráľa 33 Bratislava
   10.01.2001Noví spoločníci:
   Prenk Bisaki Velika ul. 006 Novigrad Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Fraňa Kráľa 33 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Prenk Bisaki Velika ul. 006 Novigrad Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Fraňa Kráľa 33 Bratislava
   Eleonora Bisaki Velika ul. 006 Novigrad Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Fraňa Kráľa 33 Bratislava
   09.01.2001Zrušeny spoločníci:
   Prenk Bisaki J. Milovac 6 Novigrad Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Zvolenská 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Prenk Bisaki dlhodobý pobyt na území SR : Fraňa Kráľa 985/33 Bratislava
   Eleonora Bisaki Li Vadičeva 18 Zagreb Chorvátska republika dlhodobý pobyt na území SR : Zvolenská 3 Bratislava
   03.04.2000Noví spoločníci:
   Kristijan Bisaki J. Milovac 6 Novigrad Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Železničiarska 3184/5 Bratislava 811 04
   Erik Bisaki Velika ul. 6 Novigrad Chorvátsko
   Džulijeta Bisaki Velika Ulica 006 Novi Grad Chorvátsko
   Eleonora Bisaki Velika ul. 006 Novigrad Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Fraňa Kráľa 33 Bratislava
   Prenk Bisaki J. Milovac 6 Novigrad Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Zvolenská 3 Bratislava
   02.04.2000Zrušeny spoločníci:
   Eleonora Bisaki Li Vadičeva 18 Zagreb Chorvátska republika dlhodobý pobyt na území SR : Zvolenská 3 Bratislava
   Erik Bisaki Velika ul. 6 Novigrad Chorvátsko
   Prenk Bisaki J. Milovac 6 Novigrad Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Fraňa Kráľa 985/33 Bratislava
   Kristijan Bisaki J. Milovac 6 Novigrad Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Fraňa Kráľa 985/33 Bratislava
   18.11.1997Noví spoločníci:
   Eleonora Bisaki Li Vadičeva 18 Zagreb Chorvátska republika dlhodobý pobyt na území SR : Zvolenská 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Eleonora Bisaki Li Vadičeva 18 Zagreb Chorvátska republika dlhodobý pobyt na území SR : Zvolenská 3 Bratislava
   28.09.1995Noví spoločníci:
   Erik Bisaki Velika ul. 6 Novigrad Chorvátsko
   Prenk Bisaki J. Milovac 6 Novigrad Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Fraňa Kráľa 985/33 Bratislava
   Pal Bisaki J. Milovac 6 Novigrad Chorvátsko
   Nový štatutárny orgán:
   Prenk Bisaki dlhodobý pobyt na území SR : Fraňa Kráľa 985/33 Bratislava
   Kristijan Bisaki dlhodobý pobyt na území SR : Fraňa Kráľa 985/33 Bratislava
   27.09.1995Zrušeny spoločníci:
   Prenk Bisaki J. Milovac 6 Novigrad Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Daxnerovo nám. 4 Bratislava
   Pal Bisaki J. Milovac 6 Novigrad Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Daxnerovo nám. 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Kristijan Bisaki Daxnerovo nám. 4 Bratislava
   Pal Bisaki Daxnerovo nám. 4 Bratislava
   Prenk Bisaki Daxnerovo nám. 4 Bratislava
   26.07.1993Nové obchodné meno:
   BISAKU COMPANY spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Obchodná 32 Bratislava 811 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Kristijan Bisaki J. Milovac 6 Novigrad Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Fraňa Kráľa 985/33 Bratislava
   Prenk Bisaki J. Milovac 6 Novigrad Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Daxnerovo nám. 4 Bratislava
   Pal Bisaki J. Milovac 6 Novigrad Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Daxnerovo nám. 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Kristijan Bisaki Daxnerovo nám. 4 Bratislava
   Pal Bisaki Daxnerovo nám. 4 Bratislava
   Prenk Bisaki Daxnerovo nám. 4 Bratislava