Vytvoriť faktúru

M.I.S. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno M.I.S.
IČO 31355242
DIČ 2020351520
IČ DPH SK2020351520
Dátum vzniku 07 Júla 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo M.I.S.
Černyševského 26
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 721 886 €
Zisk 24 496 €
Aktíva 379 894 €
Vlastný kapitál 61 560 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0268204111
Fax(es) 0268204110
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 535,232
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 113,270
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 113,270
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 53,640
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 46,200
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 5,855
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 7,575
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 417,004
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 331
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 331
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 300
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 300
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 300
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 347,505
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 339,951
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 339,951
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 7,554
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 68,868
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 477
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 68,391
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 4,958
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 4,958
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 535,232
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 83,235
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 15,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 15,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,903
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,903
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 41,836
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 41,836
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 24,496
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 451,997
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 28,950
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 26,933
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,017
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 389,782
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 185,844
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 185,844
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 25,500
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 14,732
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 7,189
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 156,335
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 182
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 7,932
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 7,932
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 25,333
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 719,374
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 721,886
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 719,374
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,512
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 685,365
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 38,697
D. Služby (účtová skupina 51) 435,050
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 181,824
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 134,673
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 40,652
4. Sociálne náklady (527, 528) 6,499
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,443
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 18,599
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 18,599
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 501
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,251
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 36,521
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 245,627
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 7
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 7
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 7
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,389
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 893
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 893
O. Kurzové straty (563) 7
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,489
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,382
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 34,139
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 9,643
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 9,643
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 24,496
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31355242 DIČ: 2020351520 IČ DPH: SK2020351520
 • Sídlo: M.I.S., Černyševského 26, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 07 Júla 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Drahoslava Ihringová Šustekova 12 Bratislava 851 04 20.11.1996
  Ing. Eva Braviaková Černyševského 18 Bratislava 851 01 05.11.2007
  Ing. Branislav Ihring Šustekova 12 Bratislava 851 04 05.11.2007
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Drahoslava Ihringová 5 000 € (33.3%) Šustekova 12 Bratislava 851 04
  Ing. Eva Braviaková 5 000 € (33.3%) Černyševského 18 Bratislava 851 01
  Ing. Branislav Ihring 5 000 € (33.3%) Šustekova 12 Bratislava 851 04
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   17.11.2007Noví spoločníci:
   Ing. Drahoslava Ihringová Šustekova 12 Bratislava 851 04
   Ing. Branislav Ihring Šustekova 12 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Drahoslava Ihringová Šustekova 12 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 20.11.1996
   Ing. Eva Braviaková Černyševského 18 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 05.11.2007
   Ing. Branislav Ihring Šustekova 12 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 05.11.2007
   16.11.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Drahoslava Ihringová A.Gwerkovej 22 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Drahoslava Ihringová A.Gwerkovej 22 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 20.11.1996
   Ing. Drahuša Makovíniová A.Gwerkovej 22 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 10.11.2003
   23.04.2004Noví spoločníci:
   Ing. Eva Braviaková Černyševského 18 Bratislava 851 01
   Ing. Drahoslava Ihringová A.Gwerkovej 22 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Drahoslava Ihringová A.Gwerkovej 22 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 20.11.1996
   Ing. Drahuša Makovíniová A.Gwerkovej 22 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 10.11.2003
   22.04.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Drahoslava Makovíniová Gwerkovej 22 Bratislava 851 04
   Ing. Drahuša Makovíniová Gwerkovej 22 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Drahoslava Makovíniová Gwerkovej 22 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 20.11.1996
   22.12.2003Noví spoločníci:
   Ing. Drahoslava Makovíniová Gwerkovej 22 Bratislava 851 04
   Ing. Drahuša Makovíniová Gwerkovej 22 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Drahoslava Makovíniová Gwerkovej 22 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 20.11.1996
   21.12.2003Zrušeny spoločníci:
   Drahoslava Makovíniová Gwerkovej 22 Bratislava 851 04
   Ing. Drahuša Makovíniová Gwerkovej 22 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Drahoslava Makovíniová Gwerkovej 22 Bratislava
   17.05.2001Nové sidlo:
   Černyševského 26 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   16.05.2001Zrušené sidlo:
   Gwerkovej 22 Bratislava 851 04
   Zrušeny predmety činnosti:
   auditorská činnosť
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Drahuša Makovíniová Gwerkovej 22 Bratislava 851 04
   06.07.1999Nové predmety činnosti:
   auditorská činnosť
   21.09.1998Nové predmety činnosti:
   reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   čistiace a upratovacie práce
   Noví spoločníci:
   Drahoslava Makovíniová Gwerkovej 22 Bratislava 851 04
   Ing. Drahuša Makovíniová Gwerkovej 22 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Drahuša Makovíniová Gwerkovej 22 Bratislava 851 04
   20.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Drahuša Makovíniová Gwerkovej 22 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Drahuša Makovíniová Gwerkovej 22 Bratislava 851 04
   19.02.1997Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   organizovanie a vykonávanie školení v oblasti účtovníctva
   Noví spoločníci:
   Ing. Drahuša Makovíniová Gwerkovej 22 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   Drahoslava Makovíniová Gwerkovej 22 Bratislava
   18.02.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Viera Iványiová P. O. Hviezdoslava 22 Martin 036 01
   Ing. Drahuša Makovíniová Gwerkovej 22 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Viera Iványiová P. O. Hviezdoslava 22 Martin 036 01
   07.07.1993Nové obchodné meno:
   M.I.S. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Gwerkovej 22 Bratislava 851 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   ekonomické a organizačné poradenstvo
   účtovné poradenstvo
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Viera Iványiová P. O. Hviezdoslava 22 Martin 036 01
   Ing. Drahuša Makovíniová Gwerkovej 22 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Viera Iványiová P. O. Hviezdoslava 22 Martin 036 01
   Ing. Drahuša Makovíniová Gwerkovej 22 Bratislava 851 04