Vytvoriť faktúru

Vema - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 05.10.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Vema
IČO 31355374
DIČ 2020291471
IČ DPH SK2020291471
Dátum vzniku 21 Júla 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Vema
Plynárenská 7/C
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 165 586 €
Zisk 164 633 €
Aktíva 939 161 €
Vlastný kapitál 701 368 €
Kontaktné informácie
Email vema@vema.sk
Phone(s) 0220510900, 0484164157
Dátum aktualizácie údajov: 05.10.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 637,678
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 361,638
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 11,638
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 11,638
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 350,000
4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 350,000
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 267,525
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 6,120
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 21
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 6,099
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 58,933
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 39,738
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 39,738
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 19,195
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 202,472
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,357
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 200,115
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 8,515
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 3,337
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 5,178
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 637,678
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 322,834
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 139,414
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 139,414
A.II. Emisné ážio (412) 4,846
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 13,941
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 13,941
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 164,633
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 181,730
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,108
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,108
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 178,587
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 17,482
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 0
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 17,482
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 67,545
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 29,712
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 63,848
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,035
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,035
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 133,114
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 133,114
Dátum aktualizácie údajov: 05.10.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 30,574
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,165,586
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 30,574
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,134,140
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 872
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 954,710
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 26,067
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 16,012
D. Služby (účtová skupina 51) 353,057
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 548,967
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 406,110
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 131,476
4. Sociálne náklady (527, 528) 11,381
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 906
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 9,429
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 9,429
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 272
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 210,876
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 769,578
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 7,453
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 5,178
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 5,178
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2,275
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2,275
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,375
O. Kurzové straty (563) 6
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,369
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 5,078
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 215,954
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 51,321
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 51,321
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 164,633
Dátum aktualizácie údajov: 05.10.2015
Dátum aktualizácie údajov: 05.10.2015