Vytvoriť faktúru

Robert Bosch - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 26.05.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Robert Bosch
IČO 31355579
DIČ 2020350739
IČ DPH SK2020350739
Dátum vzniku 29 Júla 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Robert Bosch
Ambrušova 4
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 14 491 705 €
Zisk -31 692 €
Aktíva 9 763 610 €
Vlastný kapitál 2 008 735 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0243420001, 0243420011, 0243420013, 0244255420, 0244456960, 0244456964, 0244456966, 0244458449, 0248
Fax(es) 0415006357, 0248703666, 0248703555
Dátum aktualizácie údajov: 26.05.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 8,367,894
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 4,754,518
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 391,691
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 11,180
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 380,511
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 4,362,827
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 700,000
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 3,500,687
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 161,690
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 450
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,564,796
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,452,589
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 555
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,452,034
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 308,800
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 829
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 829
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 307,971
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,802,207
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,752,576
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 137,258
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,615,318
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 18,806
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 30,825
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,200
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,200
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 48,580
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 20,603
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 22,863
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 5,114
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 8,367,894
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,871,976
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 1,141,871
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 1,141,871
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 316,598
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 114,187
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 114,187
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 331,012
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 614,767
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -283,755
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -31,692
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,495,918
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 95,694
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 95,694
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 6,008,254
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,284,042
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 912,970
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 371,072
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 4,215,245
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 144,348
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 116,134
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 75,375
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 173,110
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 391,511
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 20,088
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 371,423
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 459
Dátum aktualizácie údajov: 26.05.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 14,491,705
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 14,491,705
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 12,818,487
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,583,688
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 8,045
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 81,485
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 14,465,869
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 9,064,126
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 268,930
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 124,576
D. Služby (účtová skupina 51) 2,052,703
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 2,166,485
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,567,974
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 535,853
4. Sociálne náklady (527, 528) 62,658
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 30,122
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 648,736
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 648,736
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 2,516
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -9,084
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 116,759
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 25,836
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,891,840
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 690
XII. Kurzové zisky (663) 690
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 35,483
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 29,331
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 126
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 29,205
O. Kurzové straty (563) 814
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 5,338
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -34,793
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -8,957
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 22,735
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 66,210
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -43,475
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -31,692
Dátum aktualizácie údajov: 26.05.2016
Dátum aktualizácie údajov: 26.05.2016