Vytvoriť faktúru

ACNielsen Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 05.12.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno ACNielsen Slovakia
IČO 31355587
DIČ 2020317838
IČ DPH SK2020317838
Dátum vzniku 29 Júla 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ACNielsen Slovakia
Plynárenská 1
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 952 799 €
Zisk 201 134 €
Aktíva 1 527 577 €
Vlastný kapitál 467 854 €
Kontaktné informácie
Email sona.hvozdarova@nielsen.com
Webová stránka http://www.nielsen.com;http://www.acnielsen.com
Phone(s) +421255567842
Fax(es) 0255425164
Dátum aktualizácie údajov: 05.12.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,098,461
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 140,686
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 1,652
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 1,652
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 139,034
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 75,247
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 63,787
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 799,557
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 25,715
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 25,715
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 719,345
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 630,518
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 630,518
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 88,827
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 54,497
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,999
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 49,498
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 158,218
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,120
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 156,098
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,098,461
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 587,638
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 379,201
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 455,572
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -76,371
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 201,134
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 510,823
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 19,020
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 10,503
12. Odložený daňový záväzok (481A) 8,517
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 447,563
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 377,989
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 377,989
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 38,438
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 25,043
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,860
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 233
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 44,240
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 7,408
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 36,832
Dátum aktualizácie údajov: 05.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,952,313
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,952,799
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 2,952,313
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 486
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,654,942
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 63,420
D. Služby (účtová skupina 51) 1,672,339
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 875,607
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 646,052
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 212,846
4. Sociálne náklady (527, 528) 16,709
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,373
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 29,262
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 29,262
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,941
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 297,857
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,216,554
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5,596
XII. Kurzové zisky (663) 5,596
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 19,366
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 6
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 6
O. Kurzové straty (563) 9,909
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 9,451
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -13,770
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 284,087
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 82,953
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 80,073
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 201,134
Dátum aktualizácie údajov: 05.12.2016
Dátum aktualizácie údajov: 05.12.2016
 • IČO:31355587 DIČ: 2020317838 IČ DPH: SK2020317838
 • Sídlo: ACNielsen Slovakia, Plynárenská 1, 82109, Bratislava
 • Dátum vzniku: 29 Júla 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  JUDr. Soňa Hvožďárová Revúcka 1 Bratislava 821 08 06.10.1997
  Ing. Janka Capuličová Kalná Roztoka 77 Klenová 067 72 16.03.2010
  Ing. Karel Týra Dittrichova 1941/18 Praha 2 120 00 Česká republika 15.09.2016
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  ACNielsen Cyprus Limited 6 639 € (100%) Limassol Cyprus
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   02.12.2016Nový štatutárny orgán:
   Ing. Karel Týra Dittrichova 1941/18 Praha 2 120 00 Česká republika Vznik funkcie: 15.09.2016
   08.01.2016Nové sidlo:
   Plynárenská 1 Bratislava 821 09
   16.04.2010Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Janka Capuličová Kalná Roztoka 77 Klenová 067 72 Vznik funkcie: 16.03.2010
   12.04.2008Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Soňa Hvožďárová Revúcka 1 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 06.10.1997
   26.11.2002Noví spoločníci:
   ACNielsen Cyprus Limited 284 Arch. Makarios III Avenue 3105 Limassol Cyprus
   25.08.1999Nové obchodné meno:
   ACNielsen Slovakia s.r.o.
   29.07.1993Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   reklamná činnosť
   prieskum trhu
   školiaca činnosť
   nakladateľská činnosť
   vydávanie periodickej a neperiodickej tlače