Vytvoriť faktúru

MONT - SERVIS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 09.01.2017
Všeobecné informácie
Obchodné meno MONT - SERVIS
IČO 31355749
DIČ 2020319499
IČ DPH SK2020319499
Dátum vzniku 03 Augusta 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MONT - SERVIS
Mlynské luhy 18
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 154 747 €
Zisk 94 811 €
Aktíva 458 624 €
Vlastný kapitál 171 736 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421243637961, +421243637962, +421243637963
Mobile phone(s) +421903785245
Dátum aktualizácie údajov: 09.01.2017
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 739,195
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 187,436
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 11,851
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 11,851
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 175,585
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 37,515
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 122,803
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 15,267
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 548,807
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 5,389
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 991
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 4,398
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 529,555
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 529,350
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 529,350
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 205
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 13,863
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,264
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 11,599
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,952
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,952
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 739,195
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 125,998
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 12,146
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 11,737
2. Ostatné fondy (427, 42X) 11,737
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 94,811
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 613,197
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 6,738
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 6,036
12. Odložený daňový záväzok (481A) 702
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 606,384
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 417,954
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 417,954
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 117,269
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 7,136
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 64,025
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 75
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 75
Dátum aktualizácie údajov: 09.01.2017
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 3,154,752
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 3,154,747
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 3,024,893
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 129,407
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 447
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,974,279
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 52,319
D. Služby (účtová skupina 51) 2,600,066
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 207,870
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 154,121
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 49,909
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,840
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 19,809
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 22,921
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 22,921
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 61,234
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,060
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 180,468
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 372,508
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 5
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 5
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,609
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 4,609
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,604
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 175,864
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 81,053
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 82,460
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -1,407
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 94,811
Dátum aktualizácie údajov: 09.01.2017
Dátum aktualizácie údajov: 09.01.2017