Vytvoriť faktúru

REVING - GAS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.04.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno REVING - GAS
IČO 31355765
DIČ 2020333106
IČ DPH SK2020333106
Dátum vzniku 04 Augusta 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo REVING - GAS
Jesenského 319
92521
Sládkovičovo
Finančné informácie
Tržby a výnosy 309 632 €
Zisk 23 860 €
Aktíva 132 312 €
Vlastný kapitál 389 €
Kontaktné informácie
Email roslo@mail.t-com.sk
Webová stránka http://www.reving.sk
Phone(s) +421317842140, +421317842410
Dátum aktualizácie údajov: 25.04.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 469
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 469
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 469
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 142,758
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 1,100
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 108,956
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 420
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,243
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 143,227
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -42,066
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 7,967
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 7,967
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 9,693
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 6,989
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -90,575
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 23,860
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 185,293
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 161,641
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 48,754
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 10,180
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 15,317
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 87,390
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 3,495
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 20,157
Dátum aktualizácie údajov: 25.04.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 309,632
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 32,090
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 245,792
III. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -21
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 29,128
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,643
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 283,592
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 1,351
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 128,316
C. Služby (účtová skupina 51) 58,409
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 84,504
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,274
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 5,697
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,041
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 26,040
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 89,785
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 208
XI. Kurzové zisky (663) 208
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,428
M. Nákladové úroky (562) 1,096
N. Kurzové straty (563) 104
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 228
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,220
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 24,820
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 23,860
Dátum aktualizácie údajov: 25.04.2016
Dátum aktualizácie údajov: 25.04.2016