Vytvoriť faktúru

JandL, marketing a reklama - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 04.02.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno JandL, marketing a reklama
IČO 31356036
DIČ 2020301426
IČ DPH SK2020301426
Dátum vzniku 12 Augusta 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo JandL, marketing a reklama
Štefánikova 6
81105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 26 569 599 €
Zisk 236 989 €
Aktíva 8 043 769 €
Vlastný kapitál 245 281 €
Kontaktné informácie
Email jandl@jandl.sk
Phone(s) 0262803407
Fax(es) 0262803406
Dátum aktualizácie údajov: 04.02.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 11,825,755
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 687,789
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 26,712
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 13,992
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 12,720
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 271,077
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 6,944
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 260,201
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 3,932
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 390,000
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 390,000
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 11,053,132
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 29,939
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 29,939
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 10,195,573
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 8,415,868
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 8,415,868
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 1,768,999
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 10,706
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 827,620
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 20,256
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 807,364
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 84,834
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 84,834
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 11,825,755
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 482,269
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 13,278
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 13,278
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 332
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,328
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,328
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 230,342
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 230,342
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 236,989
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 11,343,446
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,391,143
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 2,378,048
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 9,269
12. Odložený daňový záväzok (481A) 3,826
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 8,919,876
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 8,076,489
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 8,076,489
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 338,932
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 99,954
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 36,979
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 366,925
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 597
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 32,427
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 32,427
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 40
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 40
Dátum aktualizácie údajov: 04.02.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 26,549,532
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 26,569,599
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 98,998
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 26,439,579
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 10,667
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 20,355
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 26,080,162
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 111,266
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 252,585
D. Služby (účtová skupina 51) 24,253,884
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,081,802
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 828,804
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 232,381
4. Sociálne náklady (527, 528) 20,617
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,482
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 322,624
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 322,624
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 8,250
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 47,269
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 489,437
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,920,842
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 400
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 288
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 288
XII. Kurzové zisky (663) 112
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 51,438
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 46,628
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 46,628
O. Kurzové straty (563) 870
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,940
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -51,038
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 438,399
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 201,410
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 207,973
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -6,563
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 236,989
Dátum aktualizácie údajov: 04.02.2016
Dátum aktualizácie údajov: 04.02.2016