Vytvoriť faktúru

IGA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno IGA
IČO 31356150
DIČ 2020345855
IČ DPH SK2020345855
Dátum vzniku 16 Augusta 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo IGA
Riegeleho 1
81101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 570 783 €
Zisk 760 996 €
Aktíva 227 886 €
Vlastný kapitál 180 940 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,011,379
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 40,993
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 39,993
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 12,655
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 27,338
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 1,000
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 1,000
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 968,166
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 124
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 124
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 791,957
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 758,397
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 758,397
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 21,560
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 12,000
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 176,085
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,148
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 174,937
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,220
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,220
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,011,379
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 941,936
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 7,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 7,000
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 1,726
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,759
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,759
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 170,455
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 170,455
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 760,996
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 69,443
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 862
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 862
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 68,581
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 47,706
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 47,706
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 14,400
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 622
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 387
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 466
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 5,000
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 507,750
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,570,783
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 507,750
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,063,033
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 804,362
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 8,019
D. Služby (účtová skupina 51) 354,311
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 105,784
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 99,600
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 6,127
4. Sociálne náklady (527, 528) 57
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 624
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 13,804
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 13,804
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 321,820
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 766,421
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 145,420
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 102
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 19
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 19
XII. Kurzové zisky (663) 83
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 190
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 190
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -88
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 766,333
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 5,337
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 5,337
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 760,996
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015