Vytvoriť faktúru

PATEX & Co - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PATEX & Co
IČO 31356257
DIČ 2020295926
IČ DPH SK2020295926
Dátum vzniku 12 Augusta 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PATEX & Co
Svetlá 8
81102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 725 287 €
Zisk 21 660 €
Aktíva 861 103 €
Vlastný kapitál 32 839 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0245944294, 0903459829, 0918320183
Mobile phone(s) 0918320183
Fax(es) 0245944294
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 919,699
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 252,983
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 0
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 0
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 0
7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 252,983
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 14,512
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 46,613
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 191,858
4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ 0
5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ 0
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 0
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 0
9. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098 0
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 0
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 0
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 0
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 0
4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 0
5. Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 0
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 0
7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/ 0
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 0
9. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA) 0
10. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/ 0
11. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 662,412
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 100,591
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 0
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 0
3. Výrobky (123) - /194/ 0
4. Zvieratá (124) - /195/ 0
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 100,591
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 0
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 0
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 0
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 0
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 0
6. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 0
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 0
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 494,650
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 472,950
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 472,950
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 0
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 0
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 0
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 21,700
8. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 0
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 0
B.IV.1. Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
2. Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
3. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252) 0
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 0
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 67,171
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 6,251
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 60,920
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 4,304
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 0
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 4,304
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 0
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 0
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 919,699
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 54,499
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
2. Zmena základného imania +/- 419 0
3. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 0
A.II. Emisné ážio (412) 0
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 9,127
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 0
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 0
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 0
2. Ostatné fondy (427, 42X) 0
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 0
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 0
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) 0
3. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416) 0
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 16,409
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 26,227
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -9,818
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 21,660
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 709,654
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 215,318
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) 0
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) 0
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 0
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 0
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 0
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 0
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 215,303
6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 0
7. Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) 0
8. Vydané dlhopisy (473A/-/255A) 0
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 15
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 0
11. Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) 0
12. Odložený daňový záväzok (481A) 0
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 0
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 0
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 0
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 486,873
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 226,127
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 0
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 0
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 226,127
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 0
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 0
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 0
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 255,500
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 0
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 0
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,361
9. Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) 0
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,885
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 7,463
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 7,463
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 0
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 155,546
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 0
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 0
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 0
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 155,546
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,685,299
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,725,287
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,533,576
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 0
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 151,724
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 0
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 833
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 39,154
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,688,921
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 971,293
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 79,674
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 0
D. Služby (účtová skupina 51) 381,493
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 156,834
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 112,446
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 0
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 38,179
4. Sociálne náklady (527, 528) 6,209
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 10,742
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 88,202
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 88,202
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 0
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 666
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 0
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 17
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 36,366
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 252,840
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 123
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 0
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 0
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 0
2. Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A) 0
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 0
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 0
X.1. Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A) 0
2. Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A) 0
3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) 0
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 8
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 0
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 8
XII. Kurzové zisky (663) 0
XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 0
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 115
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 8,402
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 0
L. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 0
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 0
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 316
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 0
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 316
O. Kurzové straty (563) 0
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 0
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 8,086
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -8,279
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 28,087
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 6,427
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 6,427
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 0
S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 0
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 21,660
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31356257 DIČ: 2020295926 IČ DPH: SK2020295926
 • Sídlo: PATEX & Co, Svetlá 8, 81102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 12 Augusta 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  RNDr. Peter Augustini Ľubľanská 2 Bratislava 831 02 12.08.1993
  Pavol Barok Geologická 24 Bratislava 821 06 12.08.1993
  Ing. Štefan Šteller Jánošíkova 778 Dunajská Lužná 900 42 12.08.1993
  Ing. Tomáš Turza Svetlá 8 Bratislava 811 02 12.08.1993
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  RNDr. Peter Augustini 1 328 € (20%) Ľubľanská 2 Bratislava 831 02
  Pavol Barok 1 328 € (20%) Geologická 24 Bratislava 821 06
  Ing. Štefan Šteller 1 328 € (20%) Jánošíkova 778 Dunajská Lužná 900 42
  Ing. Tomáš Turza 1 328 € (20%) Svetlá 8 Bratislava 811 02
  Mgr. Branislav Borovský 1 328 € (20%) Bratislava 841 05
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   18.03.2011Nové predmety činnosti:
   výroba výrobkov z papiera
   prenájom hnuteľných vecí
   17.03.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Branislav Borovský Jamnického 10 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 12.08.1993
   21.11.2009Noví spoločníci:
   RNDr. Peter Augustini Ľubľanská 2 Bratislava 831 02
   Pavol Barok Geologická 24 Bratislava 821 06
   Mgr. Branislav Borovský Jamnického 10 Bratislava 841 05
   Ing. Tomáš Turza Svetlá 8 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Peter Augustini Ľubľanská 2 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 12.08.1993
   Pavol Barok Geologická 24 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 12.08.1993
   Ing. Štefan Šteller Jánošíkova 778 Dunajská Lužná 900 42 Vznik funkcie: 12.08.1993
   Ing. Tomáš Turza Svetlá 8 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 12.08.1993
   Mgr. Branislav Borovský Jamnického 10 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 12.08.1993
   20.11.2009Zrušeny spoločníci:
   RNDr. . Peter Augustini Ľubľanská 2 Bratislava
   Pavol Barok Geologická 24 Bratislava
   Mgr. Branislav Borovský Jamnického 10 Bratislava
   Ing. Tomáš Turza Palkovičova 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. . Peter Augustini Ľubľanská 2 Bratislava
   Pavol Barok Geologická 24 Bratislava
   Mgr. Branislav Borovský Jamnického 10 Bratislava
   Ing. Štefan Šteller Jánošíkova 778 Dunajská Lužná 900 42
   Ing. Tomáš Turza Palkovičova 5 Bratislava
   06.05.2006Nové sidlo:
   Svetlá 8 Bratislava 811 02
   Nové predmety činnosti:
   prenájom motorových vozidiel
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájmom
   Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Šteller Jánošíkova 778 Dunajská Lužná 900 42
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Šteller Jánošíkova 778 Dunajská Lužná 900 42
   05.05.2006Zrušené sidlo:
   Drotárska 7 Bratislava 811 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Štefan Šteller Drotárska 7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Šteller Drotárska 7 Bratislava
   16.07.1998Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   zastupiteľská a obstarávateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   realitná agentúra
   iné polygrafické práce
   leasing a prenájom strojov a zariadení
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
   Noví spoločníci:
   RNDr. . Peter Augustini Ľubľanská 2 Bratislava
   Pavol Barok Geologická 24 Bratislava
   Mgr. Branislav Borovský Jamnického 10 Bratislava
   Ing. Štefan Šteller Drotárska 7 Bratislava
   Ing. Tomáš Turza Palkovičova 5 Bratislava
   15.07.1998Zrušeny predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   zastupiteľská a obstarávateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   realitná agentúra
   iné polygrafické práce
   leasing a prenájom strojov a zariadení
   Zrušeny spoločníci:
   RNDr. . Peter Augustini Ľubľanská 2 Bratislava
   Pavol Barok Geologická 24 Bratislava
   Mgr. Branislav Borovský Jamnického 10 Bratislava
   Ing. Štefan Šteller Drotárska 7 Bratislava
   Ing. Tomáš Turza Palkovičova 5 Bratislava
   05.06.1995Noví spoločníci:
   RNDr. . Peter Augustini Ľubľanská 2 Bratislava
   Pavol Barok Geologická 24 Bratislava
   Mgr. Branislav Borovský Jamnického 10 Bratislava
   Ing. Štefan Šteller Drotárska 7 Bratislava
   Ing. Tomáš Turza Palkovičova 5 Bratislava
   04.06.1995Zrušeny spoločníci:
   RNDr. . Peter Augustini Ľubľanská 2 Bratislava
   Pavol Barok Geologická 24 Bratislava
   Mgr. Branislav Borovský Jamnického 10 Bratislava
   Ing. Jozef Komara Jesenského 7 Senec
   Ing. Štefan Šteller Drotárska 7 Bratislava
   Ing. Tomáš Turza Palkovičova 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Komara Jesenského 7 Senec
   12.08.1993Nové obchodné meno:
   PATEX & Co, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Drotárska 7 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   zastupiteľská a obstarávateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   realitná agentúra
   iné polygrafické práce
   leasing a prenájom strojov a zariadení
   Noví spoločníci:
   RNDr. . Peter Augustini Ľubľanská 2 Bratislava
   Pavol Barok Geologická 24 Bratislava
   Mgr. Branislav Borovský Jamnického 10 Bratislava
   Ing. Jozef Komara Jesenského 7 Senec
   Ing. Štefan Šteller Drotárska 7 Bratislava
   Ing. Tomáš Turza Palkovičova 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. . Peter Augustini Ľubľanská 2 Bratislava
   Pavol Barok Geologická 24 Bratislava
   Mgr. Branislav Borovský Jamnického 10 Bratislava
   Ing. Jozef Komara Jesenského 7 Senec
   Ing. Štefan Šteller Drotárska 7 Bratislava
   Ing. Tomáš Turza Palkovičova 5 Bratislava