Vytvoriť faktúru

HMH - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno HMH
IČO 31356273
DIČ 2020345679
IČ DPH SK2020345679
Dátum vzniku 27 Júla 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HMH
Tavarikova osada 39
84102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 5 920 986 €
Zisk 2 388 844 €
Aktíva 5 081 192 €
Vlastný kapitál 4 694 682 €
Kontaktné informácie
Email mediamarketing@hmh.sk
Phone(s) 0250261753, 0232332101, 0232332102, 0232332109
Fax(es) 0250261757
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 5,295,225
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 248,223
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 6,624
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 6,624
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 241,599
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 41,280
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 200,319
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 5,040,276
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 606,503
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 195,841
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 404,718
3. Výrobky (123) - /194/ 5,911
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 33
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 89,692
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 60,344
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 29,348
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,467,190
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,444,208
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,444,208
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 22,982
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,876,891
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 10,770
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,866,121
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 6,726
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 6,726
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 5,295,225
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,577,552
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 20,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 20,000
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 498
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,250
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,250
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 2,166,960
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 2,166,960
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,388,844
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 713,872
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,127
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,127
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 519,426
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 40,867
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 40,867
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 13,524
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 75,206
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 48,618
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 340,795
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 416
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 192,319
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 45,219
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 147,100
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 3,801
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 1,990
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 1,811
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 5,921,378
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 5,920,986
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 4,329,489
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,566,223
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 7,863
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 5,445
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 2,265
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,701
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,851,409
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 842,073
D. Služby (účtová skupina 51) 462,590
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,465,361
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,073,695
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 360,291
4. Sociálne náklady (527, 528) 31,375
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 4,811
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 55,393
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 55,393
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 21,181
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,069,577
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 4,604,357
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 392
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 370
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 370
XII. Kurzové zisky (663) 22
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,856
O. Kurzové straty (563) 477
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,379
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,464
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,068,113
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 679,269
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 689,657
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -10,388
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,388,844
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31356273 DIČ: 2020345679 IČ DPH: SK2020345679
 • Sídlo: HMH, Tavarikova osada 39, 84102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 27 Júla 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Tomáš Horváth Čs. Parašutistov 21 Bratislava 27.07.1993
  Ing. Marián Matejovič Pri kockách 541/1 Limbach 900 91 27.07.1993
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Tomáš Horváth 10 000 € (50%) Čs. Parašutistov 21 Bratislava
  Ing. Marián Matejovič 10 000 € (50%) Pri kockách 541/1 Limbach 900 91
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   14.11.2012Zrušeny predmety činnosti:
   montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   02.08.2012Nové predmety činnosti:
   projektovanie, montáž, vykonávanie revízii, opravy a údržba meracej, regulačnej a riadiacej techniky
   30.04.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Matejovič Pri kockách 541/1 Limbach 900 91 Vznik funkcie: 27.07.1993
   29.04.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marián Matejovič Ľ. Štúra 11 Nová Dubnica Vznik funkcie: 27.07.1993
   15.08.2003Nové obchodné meno:
   HMH, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Tomáš Horváth Čs. Parašutistov 21 Bratislava
   Ing. Marián Matejovič Pri kockách 541/1 Limbach 900 91
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Horváth Čs. Parašutistov 21 Bratislava Vznik funkcie: 27.07.1993
   Ing. Marián Matejovič Ľ. Štúra 11 Nová Dubnica Vznik funkcie: 27.07.1993
   14.08.2003Zrušené obchodné meno:
   HMH spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Tomáš Horváth Čs. Parašutistov 21 Bratislava
   Ing. Marián Matejovič Ľ. Štúra 11 Nová Dubnica
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Horváth Čs. Parašutistov 21 Bratislava
   Ing. Marián Matejovič Ľ. Štúra 11 Nová Dubnica
   09.05.2000Noví spoločníci:
   Ing. Tomáš Horváth Čs. Parašutistov 21 Bratislava
   Ing. Marián Matejovič Ľ. Štúra 11 Nová Dubnica
   08.05.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Tomáš Horváth Čs. Parašutistov 21 Bratislava
   Ing. Marián Matejovič Ľ. Štúra 11 Nová Dubnica
   Prof. Ján Murgaš Žehrianska 10 Bratislava
   27.06.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Prof. Ján Murgaš Žehrianska 10 Bratislava
   31.08.1998Noví spoločníci:
   Ing. Tomáš Horváth Čs. Parašutistov 21 Bratislava
   Ing. Marián Matejovič Ľ. Štúra 11 Nová Dubnica
   Prof. Ján Murgaš Žehrianska 10 Bratislava
   30.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Tomáš Horváth Čs. Parašutistov 21 Bratislava
   Ing. Marián Matejovič Ľ. Štúra 11 Nová Dubnica
   Prof. Ján Murgaš Žehrianska 10 Bratislava
   06.03.1998Noví spoločníci:
   Ing. Tomáš Horváth Čs. Parašutistov 21 Bratislava
   Ing. Marián Matejovič Ľ. Štúra 11 Nová Dubnica
   Prof. Ján Murgaš Žehrianska 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Horváth Čs. Parašutistov 21 Bratislava
   Ing. Marián Matejovič Ľ. Štúra 11 Nová Dubnica
   Prof. Ján Murgaš Žehrianska 10 Bratislava
   05.03.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Hejdiš J. Jesenského 1 Nová Dubnica
   Ing. Tomáš Horváth Čs. parašutistov 21 Bratislava
   Ing. Marián Matejovič Ľ. Štúra 11 Nová Dubnica
   Ing. Ján Murgaš , CSc. Žehrianska 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Hejdiš J. Jesenského 1 Nová Dubnica
   Ing. Tomáš Horváth Čs. parašutistov 21 Bratislava
   Ing. Marián Matejovič Ľ. Štúra 11 Nová Dubnica
   29.06.1994Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť
   02.11.1993Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Hejdiš J. Jesenského 1 Nová Dubnica
   Ing. Tomáš Horváth Čs. parašutistov 21 Bratislava
   Ing. Marián Matejovič Ľ. Štúra 11 Nová Dubnica
   Ing. Ján Murgaš , CSc. Žehrianska 10 Bratislava
   01.11.1993Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Hejdiš J. Jesenského 1 Nová Dubnica
   Ing. Tomáš Horváth Čs. parašutistov 21 Bratislava
   Ing. Marián Matejovič Ľ. Štúra 11 Nová Dubnica
   Ing. Ján Murgaš , CSc. Žehrianska 10 Bratislava
   27.07.1993Nové obchodné meno:
   HMH spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Tavarikova osada 39 Bratislava 841 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj výpočtovej techniky, hardware, elektrotechnického a elektronického tovaru
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zakázku
   výroba, montáž, opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
   montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
   výroba, inštalácia, opravy el. strojov a prístrojov
   poradenská, lektorská činnosť v oblasti výpočtovej techniky, meracej a regulačnej techniky
   montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Hejdiš J. Jesenského 1 Nová Dubnica
   Ing. Tomáš Horváth Čs. parašutistov 21 Bratislava
   Ing. Marián Matejovič Ľ. Štúra 11 Nová Dubnica
   Ing. Ján Murgaš , CSc. Žehrianska 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Hejdiš J. Jesenského 1 Nová Dubnica
   Ing. Tomáš Horváth Čs. parašutistov 21 Bratislava
   Ing. Marián Matejovič Ľ. Štúra 11 Nová Dubnica