Vytvoriť faktúru

HELGA STOLZ - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno HELGA STOLZ
IČO 31356745
DIČ 2020317871
IČ DPH SK2020317871
Dátum vzniku 24 Augusta 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HELGA STOLZ
Dorastenecká 28
83107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 418 085 €
Zisk 50 067 €
Aktíva 233 015 €
Vlastný kapitál 29 635 €
Kontaktné informácie
Email info@helga-stolz.sk
Webová stránka http://www.helga-stolz.sk
Phone(s) +421243711905, +421243712361
Fax(es) 0243712361
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 256,814
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 155,639
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 155,639
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 109,982
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 30,320
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 15,337
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 99,935
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 38,998
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 22,183
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 16,815
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 20,108
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 5,768
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,768
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 14,340
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 40,829
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,648
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 39,181
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,240
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 1,240
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 256,814
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 79,702
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,394
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,394
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 21,602
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 21,602
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 50,067
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 177,112
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 132,302
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 131,430
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 872
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 42,436
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 17,162
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 17,162
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,865
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 5,661
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,265
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 10,870
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,613
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,374
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,374
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 410,747
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 418,085
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 12,277
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 35,624
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 362,846
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 6,667
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 671
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 347,874
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 11,679
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 32,185
D. Služby (účtová skupina 51) 165,293
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 123,511
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 90,627
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 29,704
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,180
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,902
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 8,819
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 8,819
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,485
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 70,211
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 201,590
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,912
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 5,772
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 5,772
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 140
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,911
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 64,300
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 14,233
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 14,233
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 50,067
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015