Vytvoriť faktúru

TRI K - S - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 11.01.2017
Všeobecné informácie
Obchodné meno TRI K - S
IČO 31356788
DIČ 2020313768
IČ DPH SK2020313768
Dátum vzniku 23 Augusta 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TRI K - S
Dulovo nám. 13
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 43 071 €
Zisk -4 960 €
Aktíva 254 237 €
Vlastný kapitál 221 078 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421902686451
Mobile phone(s) +421902686451
Dátum aktualizácie údajov: 11.01.2017
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 66,090
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 66,090
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 37,341
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 155,728
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 153,006
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 315
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 453
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 850
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 221,818
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 208,479
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 229,081
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 843
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -23,124
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -4,960
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 13,339
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 3,574
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 9,315
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 7,310
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 195
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,317
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 493
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 450
Dátum aktualizácie údajov: 11.01.2017
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 43,071
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 8,314
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 33,389
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,368
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 45,440
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 2,800
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,611
C. Služby (účtová skupina 51) 13,814
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 6,562
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 525
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 14,867
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,261
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -2,369
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 19,478
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,631
M. Nákladové úroky (562) 1,323
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 308
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,631
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -4,000
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -4,960
Dátum aktualizácie údajov: 11.01.2017
Dátum aktualizácie údajov: 11.01.2017