Vytvoriť faktúru

SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY
IČO 31356915
DIČ 2020329245
IČ DPH SK2020329245
Dátum vzniku 16 Augusta 1993
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY
Vlčie hrdlo, P.O. BOX 52
82003
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 69 257 529 €
Zisk 609 499 €
Aktíva 22 422 050 €
Vlastný kapitál 4 047 500 €
Kontaktné informácie
Email mao@mao.slovnaft.sk
Phone(s) 0245243120, 0240558724, 0240558954
Fax(es) 0240558171
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 27,175,017
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,072,460
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 72,341
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 63,159
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 9,182
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,000,119
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 331,860
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 667,728
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 531
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 19,698,462
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 3,497,035
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 2,452,357
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 1,042,153
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 2,525
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 959,841
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 959,841
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 13,859,811
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 13,380,724
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 12,989,925
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 390,799
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 460,950
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 18,137
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,381,775
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 14,878
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,366,897
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 6,404,095
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 111,243
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 6,292,852
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 27,175,017
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,769,480
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 1,225,061
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 2,724,558
2. Zmena základného imania +/- 419 -1,493,583
3. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) -5,914
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 390,008
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 544,912
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 544,912
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 609,499
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 24,305,350
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 77
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 77
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 1,664,795
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 1,664,795
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 21,066,168
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 16,242,987
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 244,096
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 15,998,891
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 1,481,888
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,493,583
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 506,781
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 343,804
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 979,398
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 17,727
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,574,310
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 253,489
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,320,821
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 100,187
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 1,047
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 99,140
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 69,530,764
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 69,257,529
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 1,796,302
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 67,734,462
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -286,860
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 2,096
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 11,529
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 68,429,326
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 13,665,452
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 452,523
D. Služby (účtová skupina 51) 40,460,877
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 13,404,867
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 8,761,055
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 4,776
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 3,259,629
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,379,407
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 21,378
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 397,306
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 397,306
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 1,717
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 89
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 25,117
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 828,203
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 14,665,052
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5,636
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1,634
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 679
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 955
XII. Kurzové zisky (663) 4,002
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 37,689
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 7,834
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 7,834
O. Kurzové straty (563) 7,764
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 22,091
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -32,053
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 796,150
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 186,651
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 362,928
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -176,277
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 609,499
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016